அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம்

அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் (The Food and Drug Administration (FDA or USFDA)) என்பது அமெரிக்க செயலவையின் கீழ், நல மற்று மனித வள திணைக்களத்தின் ஒரு முகமை ஆகும். இந்த நிறுவனம் உணவு, மருந்துப் பொருட்களை சட்டக் கட்டுப்பாடுகள் ஊடாகவும், கண்காணிப்பு மேற்பார்வை ஊடாகவும் நிர்வாகித்து பொது மக்களின் நலத்தைப் பாதுகாப்பதையும் மேம்படுத்துவதையும் நோக்காகக் கொண்டது. அமெரிக்காவில் விற்கப்படும் எந்தவொரு மருந்தும் இந்த நிறுவனத்தின் அனுமதியைப் பெறவேண்டும்.

அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாக இலச்சினை

வெளி இணைப்புகள் தொகு