இடம் (இலக்கணம்)

தமிழ் இலக்கணம் மூவிடங்களைப் பற்றிக் கூறுகிறது. அவை தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கை என்பனவாகும்.

தன்மை - தன்னைக் குறிப்பதுதொகு

முன்னிலை - முன்னிருந்து கேட்பவரைக் குறிப்பதுதொகு

படர்க்கை - சற்றுத் தாெலைவிலிருந்து கேட்பவரைக் குறிப்பதுதொகு

'நானும் நீயும் உரையாடுவதை அவள் பார்த்துக்காெண்டிருக்கிறாள்'- இச்சாெற்றாெடரில் 'நான்' என்பது பேசுபவரை, தன்னைக் குறிக்கின்ற ஓர் இடம் அதாவது தன்மை ஆகும்.

'நீ' என்பது பேசுபவருக்கு முன்னாலிருந்து கேட்பவரைக் குறிக்கின்ற ஓர் இடம் அதாவது முன்னிலை ஆகும்.

'அவள்' என்பது பேசுபவரையும், முன்னிருந்து கேட்பவரையும் குறிக்காமல், தாெலைவிலிருந்து பார்ப்பவரைக் குறிக்கும் ஓர் இடம் படர்க்கை ஆகும்.

மூவிடப்பெயர்கள்தொகு

தன்மைப் பெயர்கள் - நான், யான், நாம், யாம், நாங்கள்.

முன்னிலைப் பெயர்கள் - நீ, நீர், நீவிர், நீயிர், நீங்கள், எல்லீர்.

படர்க்கைப் பெயர்கள் - அவன், அவள், அவர், அது, அவை.

தன்மை, முன்னிலைப் பெயர்கள், ஒருமை பன்மையை உணர்த்துவன. படர்க்கைப் பெயர்கள் திணை, பால், எண் ஆகியவற்றையும் உணத்திவரும்.

"தன்மை யான்நான் யாம்நாம் முன்னிலை

எல்லீர் நீயிர் நீவிர் நீர்நீ

அல்லன படர்க்கை எல்லாம் எனல்பாெது". (நன்: நுாற்பா: 285)

பார்வை நுால்தொகு
  • நன்னூல் விருத்தியுரை, ப.எண்: 257

பதிப்பாசிரியர்: புலவர் ச. சீனிவாசன், எம்.ஏ,

வெளியீடு: வசந்தா பதிப்பகம், சென்னை - 88

  • ஆறாம் வகுப்பு தமிழ்ப் பாடநுால் ப.எண்: 49,50

தமிழ்நாட்டுப் பாடநுால் நிறுவனம், முதற்பதிப்பு - 1988.

  • தமிழில் பிழையின்றி எழுதுவது எப்படி? ப.எண் 21,22

எஸ். ஆர். காேவிந்தராஜன் எம்.ஏ., பி.டி.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இடம்_(இலக்கணம்)&oldid=3176687" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது