இரும்புத்தட நிலைமாற்றி

வலதுபுறத்தை காட்டும் அம்புக்குறியுடன் உள்ள, ஒரு வலதுபுற இரும்புத்தட நிலைமாற்றி
வலதுபுற இரும்புத்தட நிலைமாற்றியின் நகர்ப்படம். இரும்புத்தடம் A இரண்டாகப் பிரிகிறது : தடம் B (நேரான தடம்) மற்றும் தடம் C (பிரியும் தடம்)
பெரும் நிலையங்கள் நூற்றுக்கணக்கான சாதாரண மற்றும் இரட்டை நிலைமாற்றிகளைக் கொண்டிருக்கும்.
நிலைமாற்றித் தகடுகளின் இயக்கம்

இரும்புத்தட நிலைமாற்றி (ஆங்கிலம்: railroad switchturnout or [set of] facing points) என்பது தொடருந்துகளை ஒரு இரும்புத்தடத்தில் இருந்து மற்றொன்றுக்கு வழி நடத்த உதவும் ஓர் இயந்திர அமைப்பாகும். இது இரும்புத்தட சந்திப்புகளில் அல்லது இரண்டாம் நிலை தடங்களில் (எ.கா. பட்டாபிராம் பக்கப்பாதை) அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

இயக்கம் தொகு

 
இரும்புத்தட நிலைமாற்றியின் இயக்கம். இந்த நகர்ப்படத்தின், சிகப்புத் தடமே பயணிக்கும் தடம் ஆகும். கருப்பு நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள, நிலைமாற்றி அமைப்பை, தொலைவிலிருந்து மின் இயக்கியின் மூலமாகவும் அல்லது அருகிலிருந்து கைகளால் இயக்கப்படும் நெம்புகோல் மூலமாகவும் இயக்கலாம்.

வெளியிணைப்புகள்தொகு