உலக போட்டித்திறன் அறிக்கை

உலக போட்டித்திறன் அறிக்கை (Global Competitiveness Report (GCR)) ஆண்டுதோறும் உலக பொருளாதார மன்றத்தால் வெளியிடப்படும் அறிக்கை ஆகும். இந்த அறிக்கை 1979 ம் ஆண்டில் இருந்து வெளியிடப்படுகிறது. உலக நாடுகளில் பொருளாதரக் கட்டமைப்பை மதிப்பிடுவதில் இந்த அறிக்கை முக்கியம் பெறுகிறது.

மாறிகள்தொகு

1 நிறுவனங்கள்
2 உள்கட்டமைப்பு
3 பேரியப் பொருளியல்
4 நலமும் அடிப்படைக் கல்வியும்
5 உயர் கல்வியும் பயிற்சியும்
6 சந்தைத் திறன்
7 தொழில்நுட்ப ஆய்த்தம்
8 புத்தாக்கம்