எண்ணெய் வித்து தாவரங்கள்

எண்ணெய் வித்து தாவரங்கள்

  • ரிஸினஸ் கம்யூடனஸ் (ஆமணக்கு)- இதன் விதைகளிலிருந்து பெறப்படும் எண்ணெய் உணவுப்பொருளாகப் பயன்படுகிறது.
  • ஹிடலியாந்தஸ் அனஸ் (சூரியகாந்தி)- இதன் விதைகளிலிருந்து பெறப்படும் எண்ணெய் உணவுப்பொருளாகப் பயன்படுகிறது.
  • கார்த்தாமஸ் டிங்டோரிஸ் (சன்பிளவர் எண்ணெய்)- கொழுப்பு சத்து குறைந்த எண்ணெயாகப் பயன்படுகிறது.
  • அரகிஸ் ஹைபோஜியா (வேர்க்கடலை)- இதன் விதைகளிலிருந்து பெறப்படும் எண்ணெய் உணவுப்பொருளாகப் பயன்படுகிறது.
  • மிலியா அசாடிராக்டா (வேம்பு)- இதன் விதைகளிலிருந்து பெறப்படும் எண்ணெய் மருந்து மற்றும் சோப்பு தயாரிகட்கப் பயன்படுகிறது.
  • சிஞ்சிபெர் அபிஸினாஸிஸ் (இஞ்சி)- இதன் விதைகளிலிருந்து பெறப்படும் எண்ணெய் மருந்தாகப் பயன்படுகிறது.
references[edit source]

^ Jump up to: a b Alfred Thomas (2002). "Fats and Fatty Oils". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH. doi:10.1002/14356007.a10_173. Jump up ^ Parwez Saroj. The Pearson Guide to the B.Sc. (Nursing) Entrance Examination. Pearson Education India. p. 109. ISBN 81-317-1338-5. Jump up ^ Robin Dand (1999). The International Cocoa Trade. Woodhead Publishing. p. 169. ISBN 1-85573-434-6. Jump up ^ "4,000-year-old 'kitchen' unearthed in Indiana". Archaeo News. January 26, 2006. Retrieved 2006-07-31. Jump up ^ Ruth Schuster (December 17, 2014). "8,000-year old olive oil found in Galilee, earliest known in world", Haaretz. Retrieved December 17, 2014. Jump up ^ Ehud Galili et al., "Evidence for Earliest Olive-Oil Production in Submerged Settlements off the Carmel Coast, Israel", Journal of Archaeological Science 24:1141–1150 (1997); Pagnol, p. 19, says the 6th millennium in Jericho, but cites no source. Jump up ^ Trans Fat Task Force (June 2006). "TRANSforming the Food Supply (Appendix 9iii)". Archived from the original on February 25, 2007. Retrieved 2007-01-09. (Consultation on the health implications of alternatives to trans fatty acids: Summary of Responses from Experts) Jump up ^ "Margarine". Code of Federal Regulations Title 21, Chapter I, Subchapter B, Part 166. US Food and Drug Administration. April 1, 2011. Retrieved 2011-11-01. Jump up ^ Linda McGraw (April 19, 2000). "Biodegradable Hydraulic Fluid Nears Market". USDA. Retrieved 2006-09-29. Jump up ^ "Cass Scenic Railroad, West Virginia". GWWCA. Retrieved 2011-11-01. Jump up ^ National Non-Food Crops Centre. GHG Benefits from Use of Vegetable Oils for Electricity, Heat, Transport and Industrial Purposes, NNFCC 10-016 Jump up ^ Hossain, Amjad (2012). "Kalu". In Islam, Sirajul; Jamal, Ahmed A. Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh (Second ed.). Asiatic Society of Bangladesh. Jump up ^ Janet Bachmann. "Oilseed Processing for Small-Scale Producers". Retrieved 2006-07-31. Jump up ^ B.L. Axtell from research by R.M. Fairman (1992). "Illipe". Minor oil crops. FAO. Retrieved 2006-11-12.