என் இனமே, என் சனமே என்னை உனக்கு தெரிகிறதா? (ஈழப் பேராட்டப் பாடல்)

என் இனமே, என் சனமே என்னை உனக்கு தெரிகிறதா என்பது ஒரு ஈழப் போராட்டப் பாடல். பொன் சுந்தரலிங்கத்தால் பாடப்பெற்ற வடிவம் அறியப்பெற்றது.

பொருள்தொகு

ஒரு ஈழப் போராளியின் உணர்ச்சிகளையும், நோக்கங்களையும் இப் பாடல் கூறுகிறது.

சமூக முக்கியத்துவம்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு