ஓசோன் படலத்தில் ஓட்டை

ஓசோன் படலத்தில் ஓட்டை எனும் நூல் ஏற்காடு இளங்கோ எழுதியுள்ளதாகும். இந்நூலை மங்கை வெளியீடு பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ளது.

ஓசோன் படலத்தில் ஓட்டை
நூல் பெயர்:ஓசோன் படலத்தில் ஓட்டை
ஆசிரியர்(கள்):ஏற்காடு இளங்கோ
வகை:அறிவியல்
காலம்:ஆகஸ்டு 2012
மொழி:தமிழ்
பக்கங்கள்:120
பதிப்பகர்:மங்கை வெளியீடு

இந்நூலில் புவியின் அமைப்பு, வளிமண்டலம், ஓசோன் அடுக்கு, ஓசோனில் விழும் ஓட்டைகள், அதன் தடுப்பு நடவெடிக்கைகள் போன்றவை அறிவியல் தமிழில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

உள்ளடக்கங்கள்தொகு

 1. காற்று
 2. காற்றுக் கலவை
 3. காற்றோட்டம்
 4. வளி மண்டலம்
 5. வளிமண்டலத்தில் பரிணாமம்
 6. வளி மண்டல அடுக்குகள்
 7. ## அடிவளி மண்டலம்
 8. ## அடுக்கு மண்டலம்
 9. ## இடை மண்டலம்
 10. ## வெப்ப மண்டலம்
 11. ## புறவளி மண்டலம்
 12. மேகங்கள்
 13. மேகங்களின் வகைகள்
 14. ## நக்ரியாஸ்
 15. ## சிரஸ்
 16. ## சிரோ - ஸ்ட்ரேட்டஸ்
 17. ## சிரோ - குமுலஸ்
 18. ## ஆல்ட்டோ - குமுலஸ்
 19. ## ஆல்ட்டோ - ஸ்ட்ரேட்டஸ்
 20. ## ஸ்ட்ரேட்டோ - குமுலஸ்
 21. ## ஸ்ட்ரேட்டஸ்
 22. ## நிம்லோ - ஸ்ட்ரேட்டஸ்
 23. ## குமுலஸ்
 24. ## குமுலோ - நிம்பஸ்
 25. மழை
 26. செயற்கை மழை
 27. மின்னல்
 28. அடுக்கு மண்டலம்
 29. இடை மண்டலம்
 30. வெப்ப மண்டலம்
 31. கர்மான் கோடு
 32. அரோரா ஒளி
 33. அயனி மண்டலம்
 34. புற வளி மண்டலம்
 35. வளிமண்டல ஆராய்ச்சி
 36. வளிமண்டலம் ஒரு பாதுகாப்பு கேடயம்
 37. காஸ்மிக் கதிர்கள்
 38. அகச்சிவப்புக் கதிர்
 39. புறஊதாக் கதிர்
 40. ஓசோன் படலம்
 41. சார்லஸ் பேப்ரி
 42. ஹென்றி புய்சன்
 43. ஓசோன்
 44. ஓசோன் படலம் உருவானது எப்படி
 45. புற ஊதா ஒளி மற்றும் ஓசோன்
 46. அடுக்கு மண்டலத்தில் ஓசோனின் பரவல்
 47. ஓசோன் அளவிடுதல்
 48. ஓசோன் அளவிடு கருவிகள்
 49. ஓசோன் ஓட்டை
 50. ஓசோன் ஓட்டை கண்டுபிடித்தல்
 51. ஓட்டை விழுவதற்கான காரணங்கள்
 52. துருவங்களில் ஓட்டை விழக் காரணம்
 53. ஆய்வின் வரலாறு
 54. புவி சூடாகுதலும் ஓசோன் சிதைவும்
 55. புவி வெப்பம்
 56. பசுங்குடில் விளைவு
 57. பசுங்குடில்
 58. பசுங்குடில் விளைவு கண்டுபிடிப்பு
 59. புவி வெப்ப மடைதல்
 60. பசுங்குடில் வாயுக்கள்
 61. இயற்கை மற்றும் மனிதச் செயலால்
 62. மனிதச் செயலால் அதிகரிக்கும் பசுங்குடில் வாயுக்கள்
 63. கார்பன் டை ஆக்ஸைடு வெளியீடு
 64. புவி வெப்பமடைதலின் விளைவுகள்
 65. பனிப் பாறைகள் குறைந்து மறைந்து போகுதல்
 66. கடல்கள்
 67. வேளாண்மை
 68. தண்ணீர்
 69. மலைகள்
 70. சூழ்நிலை உற்பத்தி
 71. வெப்ப அதிகரிப்பினால் மனிதனுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள்
 72. தடுப்பு நடவடிக்கை
 73. பசுங்குடில் வாயு குறைத்தல்
 74. ஜரோப்பிய யூனியன்
 75. நைட்ரஜன் அதிகரிப்பு
 76. ஓசோன் படல ஓட்டையால் ஏற்படும் தீமைகள்
 77. ஓசோன் படலம் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்
 78. பிரதான பணிகள்
 79. மாற்றுத் தொழில் நுட்பங்கள்
 80. ஓசோன் தினம்
 81. ஓசோன் படத்தின் இன்றைய நிலை
 82. ஆர்க்டிக் பகுதியில் ஓட்டை
 83. திபெத்
 84. ஓசோன் படலத்தைப் பாதுகாக்க நாம் செய்ய வேண்டியவை
 85. ஓசோன் படலத்தின் மீட்சி
 86. அடுத்த தலைமுறைக்கான பூமி

இவற்றையும் காண்கதொகு

ஆதாரங்கள்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு