காலவரிசையில் நிகண்டுகள்

700 களுக்கு முன்புதொகு

700தொகு

900தொகு

1300தொகு

1400தொகு

1500தொகு

1600தொகு

1700தொகு

1800தொகு

1900தொகு

2000தொகு

  • தமிழ் மின் நிகண்டு[7]
  • சிந்தாமணி நிகண்டு மின்–அகராதி

பிறதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு