கீரைகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்
(கீரை இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

கீரைகளின் பட்டியல்.

List தொகு

Key
Species Common name Observations
Abutilon theophrasti China Jute The taste is good, but since the texture of the leaves is cloth-like and not crisp, it is not very suitable for being eaten raw.[4]
காட்டுச்சிகை Climbing wattle காட்டுச்சிகை, an important green in Burma and Thailand[5][6][7]
Acmella oleracea Paracress Brèdes mafane, sharp-tasting leaves, very popular in மடகாசுகர் where they are used to prepare a dish known as romazava[8] In Northern Thailand it is one of the ingredients of the Kaeng khae curry.[9]
Althaea officinalis Common Marshmallow It was an esculent vegetable among the Ancient Romans; a dish of Marsh Mallow was one of their delicacies.
Amaranthus cruentus Purple amaranth Thai: phak khom daeng. Vietnamese: rau dên. Amaranthus species are edible and have a pleasant taste, but contain a certain proportion of oxalic acid and should preferably be eaten after boiling and disposing of the water[10][11]
Amaranthus retroflexus Common amaranth Thai: phak khom. Rougher than other species of Amaranth when uncultivated, but very common as a weed.
முள்ளுக்கீரை Prickly amaranth Thai: phak khom nam
Amaranthus tricolor Amaranth Amarant hybrids, often from நீரியல் வளர்ப்பு cultivation, are popular in China and other Asian countries. They are usually eaten blanched[12][13]
முளைக்கீரை Slender amaranth Malayalam; chiira[14][15]
சிவரிக்கீரை Celery Generally the stalk is preferred, but the leaves are a staple in many soups. Some people have celery allergy which can cause potentially fatal anaphylactic shock.[16]
Atriplex hortensis Garden orache It was cultivated in Southern Europe in ancient times. Presently it is not valued as a leafy vegetable[17][18][19]
Barbarea verna Bank cress It is considered a satisfactory substitute for watercress.
செங்கடம்ப மரம் Chik-nam, Kra don Shoots and young leaves are eaten raw with Nam phrik. Popular in Isan
கொடிப்பசலை Indian spinach [20][21]
Beta cicla Chard One of the cultivated descendants of the Sea Beet
Beta vulgaris maritima Sea Beet [22]
Borago officinalis Common Borage Widespread as a leaf vegetable in former times. Still valued in some places in Italy and Northern Spain[23]
Brassica carinata Abyssinian Cabbage [24][25]
கடுகுக் கீரை Indian mustard [26][27]
Brassica napus Rutabaga Sag, popular in Indian and Nepalese cuisine, usually stir-fried with salt, garlic and spices[28][29]
Brassica napus var. pabularia Rape Kale [30][31]
கருப்பு கடுகு Black Mustard Black mustard is commonly found in neglected gardens, on roadsides, in abandoned fields, and in areas where waste is disposed of. The plant is native to Asia and Europe, but now grows over much of southern Canada and almost all of the United States. This is the chief mustard used in condiments and as such is normally associated with hot-dogs. To make the mustard condiment, the seeds must be ground fine and then mixed with flour and a small portion of water and vinegar. The plant can be cultivated for its young leaves which are used in a salad or as a pot herb.[32]
Brassica oleracea Wild Cabbage [33]
Brassica oleracea var. acephala Kale Kale is a type of cabbage that has flat or curly leaves and stem colors ranging from dark green to burgundy. Kale contains many nutrients including calcium, iron, and vitamins A, C, and K. Young leaves can be harvested to use fresh in salads or allowed to mature and used as a cooked green. Kale can be found throughout the summer months, but is especially good after a frost.[34]
Brassica oleracea var. alboglabra Kai-lan Also known as Chinese kale[35]
பூக்கோசுBrassica oleracea var. botrytis Cauliflower [36][37]
முட்டைக்கோசுBrassica oleracea var. capitata Cabbage [38][39]
கிளைக்கோசுBrassica oleracea var. gemmifera Brussels Sprouts [40][41]
Brassica oleracea var. italica பச்சைப்பூக்கோசு Broccoli [42][43]
முள்ளங்கி Brassica rapa Turnip Leaves popular in the southern United States, கலீசியா (Grelos)[44][45][46]
Brassica rapa subsp. chinensis Bok Choi [47]
Brassica rapa subsp. narinosa Chinese Savoy [48]
Brassica rapa subsp. nipposinica Mizuna [49]
Brassica rapa subsp. pekinensis Napa Cabbage [50]
Brassica rapa subsp. rapa Rapini [51]
Brassica rapa var. rosularis Tatsoi
Campanula rapunculus Rampion It was once widely grown in Europe for its leaves, which were used like spinach[52]
Campanula versicolor Harebell Used in Greek cuisine[52]
Capparis spinosa Caper Caper leaves are part of the Greek cuisine[53][54]
பண்ணைக்கீரை var. argentea Wild Coxcomb Known as "Lagos spinach", it is one of the main boiled greens in West Africa[55][56]
வல்லாரை Asian pennywort, Gotukola Bai bua bok, popular green in Thailand
Gotukola Sambola in Sri Lanka
Chenopodium album Lamb's Quarters Popular type of Palak in Northern India. Also used to stuff paratha[57][58][59]
Chenopodium ambrosioides American Wormseed Chenopodium species are edible, but many species are mediocre as a leaf vegetable.[60]
Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae Southern Huauzontle [61][62]
Chenopodium bonus-henricus Good King Henry One of the finest Chenopodium species[63][64]
Chenopodium giganteum Tree Spinach [65][66]
Chenopodium glaucum Oak-Leaved Goosefoot [67]
Chenopodium nuttalliae Huauzontle Popular in Mexico[68]
Chenopodium quinoa subsp. quinoa Quinoa It has its origin in the Andean region[69][70]
Chenopodium rubrum Red Goosefoot [71]
Chrysanthemum coronarium Garland chrysanthemum Popular in Korean, Cantonese, Taiwanese, Hong Kong and Japanese cuisine[72]
Cichorium endivia Endive [73]
Cichorium endivia var. crispum, Curly endive Sometimes called "chicory" in the United States, called chicorée frisée in French[73]
Cichorium endivia var. latifolium, Broad-leaved endive Escarole in French[73]
சிக்கரி Chicory Leaves cooked with Fave in Northern Italy[74][75]
Cichorium intybus Radicchio Popular in Italy[74]
Cirsium oleraceum Cabbage thistle [76]
Claytonia perfoliata Miner's lettuce Used by California Gold Rush miners who ate it to prevent scurvy. Like lettuce but rougher[77]
Claytonia sibirica Siberian spring beauty Has பீட்ரூட்-flavoured leaves.[78]
நிலவேளை African cabbage Widespread in many tropical and sub-tropical areas of the world. Its leaves form an important part of diets in Southern Africa.[79]
Cnidoscolus aconitifolius Chaya or Tree spinach Traditional food in parts of Central and South America. Leaves must be cooked before being eaten.[80]
கொவ்வை Ivy Gourd Leaves cooked in soups in Thailand.[81][82]
சேம்பு Taro Only the young leaves are eaten. Popular in மொரிசியசு.[83][84]
Corchorus olitorius Jew's mallow Used in Molokhiya[85][86][87][88]
கொத்தமல்லி Cilantro, Coriander Used mainly for garnishing or in small quantities[89]
Crambe maritima Sea kale It was popular as a blanched vegetable in the early 19th Century, but its use declined
Crassocephalum crepidioides Redflower ragleaf Traditionally eaten as a green in tropical Africa. Possible toxicity not well studied
Cratoxylum formosum Phak tiu som or Phak tiu daeng Young leaves are edible. Popular in Laos, Thailand (Isan) and Vietnam
Crithmum maritimum Samphire In the 19th century, samphire was being shipped in casks of seawater from the வைட்டுத் தீவு to market in London at the end of May each year.[90]
Crotalaria longirostrata Chipilín A common leafy vegetable in the local cuisines of southern Mexico[91][92]
Cryptotaenia japonica Mitsuba Small quantities added to soups, etc.[93][94]
Cyclanthera pedata Caigua Traditional green in Central America and South America[95]
Cynara cardunculus Cardoon Leaf stems are valued as food[96][97]
Diplazium esculentum Vegetable fern Probably the most commonly consumed பன்னம்[98][99]
Erythrina fusca Thong lang Fresh raw leaves eaten in Thailand in Miang kham.[100]
Eruca sativa Arugula, Rocket Especially appreciated in Veneto, Italy[101]
Emex spinosa Lesser jack It was formerly used as a leafy vegetable, but not highly valued
Eryngium foetidum Bhandhanya, Culantro Eaten as a leafy green in Thailand. Used as seasoning in the Caribbean.
பெருஞ்சீரகம் Fennel [102]
Galactites tomentosa Scarlina Edible type of thistle [103]
மூக்குத்தி (மலர்) Gallant Soldier Popular in Colombia and Peru in soups and salads[104]
Glechoma hederacea Ground Ivy [105]
Glinus lotoides Lotus sweetjuice Used as a leaf vegetable in many tropical countries[106]
Gnetum gnemon Melindjo Popular in Indonesian cuisine.[107][108]
Gynura crepioides Okinawan Spinach Grown commercially as a vegetable in China
Halimione portulacoides Sea purslane [109]
Hibiscus sabdariffa Roselle Telugu: Gongura. Roselle leaves are edible and have a pleasant taste. This plant is having good medicinal values. In some areas it is used as substitute of Jute.
Hirschfeldia incana Shortpod mustard [110]
Honckenya peploides Sea sandwort Traditionally used as food by the inhabitants of coastal Subarctic areas[111]
Houttuynia cordata Fishwort Popular as a leaf vegetable particularly in Vietnam[112][113]
Hydrophyllum canadense John's Cabbage It was used as a leaf vegetable by Native American peoples[114]
Hydrophyllum virginianum Shawnee Salad It was used as a leaf vegetable by Native American peoples[115]
Hyoseris radiata Used in Liguria, Italy, to make preboggion
Hypochaeris maculata Spotted Cat's-ear Similar to dandelion but not as tasty
Hypochaeris radicata Catsear Young leaves should be harvested before they become too fibrous[116]
Inula crithmoides Golden samphire Young leaves may be eaten raw or cooked as a leaf vegetable.[117]
Inula helenium Elecampane Leaves are edible, although root is preferred[118]
வள்ளல் (தாவரம்) Forssk. Water Spinach Popular leafy green in Southeast Asia[119][120]
Ipomoea batatas var. batatas Sweet Potato [121][122]
Kleinhovia hospita Young leaves are eaten as a vegetable in Malaya, Indonesia and Papua New Guinea.[123]
அவரை Lablab The leaves are used as greens, but have to be cooked like பசளி and the water has to be discarded.[124]
Lactuca indica Indian Lettuce [125][126]
Lactuca perennis [127]
இலைக்கோசு Lettuce The wild varieties differ much from the average cultivated salad lettuce.
இலைக்கோசு Celtuce [128]
Lactuca serriola Prickly Lettuce Prickly lettuce is a common edible weed that is native to Europe, but can now be found from coast to coast in the United States. The name comes from the small prickles that can be found on the lower part of the stem and the midrib of the leaves. The plant is found in fields, places of waste, and roadsides. The leaves of the plant reach out towards the sun and for this reason the plant is sometimes called the Compass Plant. Prickly Lettuce can grow to be from two to five feet tall but should be harvested early on when it is a few inches high. The young leaves of the plant are very tender and make an excellent salad green. As a potherb, the plant needs little cooking and is commonly made with a sauce of melted butter or vinegar. Prickly lettuce should be harvested in spring or early summer.[32]
சுரைக்காய் Bottle Gourd In Burma young leaves are boiled and eaten with nga peet spicy sauce[129][130]
Lallemantia iberica Dragon's head Cultivated in ancient times. Popular in ஈரான் as green vegetable[131]
Lamium album White deadnettle [132]
Lamium amplexicaule Henbit deadnettle [133]
Lamium purpureum Red deadnettle Leaves of plants are eaten in salads or in stirfry.[134]
Lapsana communis Nipplewort Cultivated in பண்டைய ரோம். Presently it is not valued as a leafy vegetable[135]
இராவணன் மீசை Kuḷḷafila Used in Maldivian cuisine, usually finely chopped and mixed with மாசிக் கருவாடு and grated தென்னை in a dish known as mas huni.[136]
Leichhardtia australis Bush Banana Traditional food of the Indigenous Australian people[137]
Leontodon hispidus Hawkbit Leontodon species are சீமைக் காட்டுமுள்ளங்கி-like plants that are generally edible[138]
Leontodon tuberosus Popular in Crete as a leafy green[138]
Lepidium campestre Field pepperweed All Lepidium species are edible. Appreciated for their peppery taste[139]
Lepidium latifolium Dittander [140][141]
Lepidium meyenii Maca A traditional vegetable of the Andean mountain areas[142][143]
Lepidium sativum Garden cress Used in soups, sandwiches and salads for its tangy flavor[144][145]
Lepidium virginicum Virginia pepperweed [146]
சூபா புல் Phak kratin Popular in Laos and Thailand (Isan)
Levisticum officinale Lovage Used in salads and soups. Flavor and smell are very similar to celery[147]
Limnocharis flava Genjer Used in Southeast Asia, but considered inferior fare in some places[148][149]
Limnophila aromatica Rice paddy herb, Ngò om Popular in வியட்நாமிய உணவு as an ingredient in canh chua, a sweet and sour seafood soup[150]
Limnophila indica [151]
Lysimachia clethroides Gooseneck Loosestrife Edible, but considered poor fare[152]
Malva neglecta All Malva species are edible, but are generally considered poor fare or rough food[153][154]
Malva parviflora Cheeseweed [155]
Malva sylvestris Mallow [156]
Malva verticillata Musk Mallow
Malva verticillata var. crispa [157]
மரவள்ளி subsp. esculenta Cassava Should be always eaten boiled after disposing of the water. In some countries cassava leaves are regarded as a poor man's food and only eaten when there is nothing else.[158][159][160][161]
Matteuccia struthiopteris Kogomi The sprouts are a delicacy in Japanese cuisine[162]
Megacarpaea polyandra 多蕊高河菜 duo rui gao he cai From the cabbage family. The young leaves are cooked as a vegetable in China[163]
மெலான்தீரா பைஃபுளோரா Sea daisy The leaves and shoots are edible[164] and are eaten cooked in Malaysian cuisine as a leaf vegetable and in Langkhttp://ecoport.org/ep?Plant=2162awi raw with chilli and shrimp paste சம்பல்.[165][166][167]
Mentha arvensis piperascens Japanese mint All Mentha species are edible, but generally used in small quantities as garnishing or in salads
Mentha longifolia Habek mint [168]
Mertensia maritima Sea bluebell Traditionally used as food after boiling by the இனுவிட்டு [111]
Mesembryanthemum crystallinum Ice plant [169][170]
Mimulus guttatus Seep monkey flower The raw or cooked leaves were one of the traditional foods of the Mendocino and Miwok Indians, among other native peoples[171][172]
Mirabilis expansa Mauka One of the important food crops of the ancient Inca empire. Leaves were eaten as a leaf vegetable or used raw in salads.[173]
வெண்நுணா Noni tree Known as bai-yo in Thai cuisine the leaves are cooked with coconut milk in a curry.[174]
முருங்கை Drumstick tree Leaves are very popular in தெற்கு ஆசியா for curries and omelettes.[175][176][177]
Moringa ovalifolia South-west African moringa Found in northern Namibia and south-western Angola
Moringa stenopetala Ethiopian moringa [178]
Mycelis muralis Wall lettuce Leaves eaten raw in salads[179][180]
Myrianthus arboreus Ujuju Important food source in the Delta and Edo States of Nigeria[181]
Myriophyllum brasiliense Parrot feather Used as a leaf vegetable in South America[106]
Myrrhis odorata Cicely Young stalks and leaves are eaten in salads[182]
Nasturtium officinale Watercress One of the most popular salad greens in certain areas, but watercress crops grown in the presence of animal waste can be a haven for parasites such as the liver fluke Fasciola hepatica.[183]
Neptunia oleracea Loureiro Phak chet Widely used in Thailand. Eaten raw with Nam phrik[184]
குவளை (தாவரம்) Fragrant Water Lily Young leaves were eaten as a vegetable by Native Americans[185]
Nymphoides indica Water Snowflake Young leaves and stems are edible.[186]
Nymphoides peltatum Yellow floating heart [187]
திருநீற்றுப்பச்சை Sweet Basil Used in soups and sauces.[188]
O. basilicum var. thyrsiflora Thai basil Eaten both raw and cooked[189]
Ocimum × citriodorum Lemon basil Used throughout Southeast Asia[190]
Oenanthe javanica Water Celery Used in Southeast Asia and the Far East[191][192]
Oenothera biennis Common evening primrose [193][194]
Oenothera hookeri Hooker's Evening-primrose Leaves are cooked as greens[195]
Onoclea sensibilis Sensitive fern It was used as a vegetable by the Iroquois[196]
ஓரோஸைலம் இண்டிகம் Pheka Has edible leaves and stems, eaten especially in Isan (Thailand) and in Laos[197]
Oryza sativa Rice [198][199][200]
Osmorhiza aristata Grows in China and Japan[201][202]
Osmunda cinnamomea Cinnamon fern [203]
Osmunda claytoniana Interrupted fern [204]
Oxalis acetosella Common wood sorrel Oxalis species contain oxalic acid and should not be eaten for long periods in large quantities. If possible, they should be eaten after boiling and disposing of the water[205]
புளியாரை Creeping woodsorrel [206]
Oxalis deppei Iron Cross Popular as a vegetable in Mexico for its sharp, lemony taste[207]
Oxalis oregana Redwood sorrel [208]
Oxalis stricta Common yellow woodsorrel [209]
Oxalis tuberosa Oca [210][211]
Oxalis violacea [212]
Oxyria digyna Mountain sorrel [213]
Pachira aquatica Money tree [214][215]
Pachira insignis [216]
Paederia foetida [217]
Parkia biglandulosa
Parkia speciosa Petai [218][219]
Parkinsonia florida Blue Palo Verde
Pastinaca sativa subsp. sativa Parsnip [220][221]
Patrinia scabiosifolia Golden lace
Patrinia villosa
Paulownia tomentosa Empress tree [222]
பெடாலியம் Burra Gookeroo Mucilaginous[223]
Peperomia pellucida Clearweed [224][225]
Pereskia aculeata Barbados Gooseberry [226][227]
வேலிபருத்தி [228]
Perilla frutescens Perilla [229]
Persicaria hydropiper Water pepper The leaves of a cultivar of this plant are eaten in Japan[230]
Persicaria vulgaris
Petasites frigidus Arctic butterbur [231]
வோக்கோசு Parsley Only eaten as garnish, not in large quantities [232]
Peucedanum ostruthium [233]
Phaseolus coccineus Runner Bean [234][235]
Phaseolus lunatus Lima Bean [236][237]
Phaseolus vulgaris Bean [238][239][240]
Phragmites australis Common Reed [241][242]
Phyla scaberrima Rough fogfruit
அருநெல்லி Star Gooseberry
நெல்லி Myrobalan [243]
Phyteuma orbiculare Round-headed rampion
Phytolacca acinosa Indian Pokeberry [244]
Phytolacca acinosa var. esculenta
Phytolacca americana American Pokeweed [245][246]
Phytolacca dioica Bella Sombra [247]
Phytolacca rivinoides Deer calalu [248][249][250]
சோம்பு Aniseed [251][252]
Pimpinella saxifraga Burnet Saxifrage [253]
Pinus densiflora Japanese Red Pine [254][255]
Piper auritum Mexican Pepperleaf Known as Hoja santa (Holy Leaf). Aromatic herb with a heart-shaped, velvety leaf often used in Mexican cuisine for tamales and sauces.<ref[https://web.archive.org/web/20110911131416/http://www.zarela.com/2009/hoja-santa-piper-sanctum-or-piper-auritum/ பரணிடப்பட்டது 2011-09-11 at the வந்தவழி இயந்திரம்</ref>
Piper guineense West African Pepper [256]
Piper sarmentosum Cha-phlu Popular in Thailand in Miang kham[257]
Pipturus argenteus Queensland grass-cloth plant [258]
சண்டிக் கீரை Tree lettuce The leaves are traditionally used as a leaf vegetable in some countries.[259] Traditionally eaten by Maldivians in Mas huni.[136]
Pistacia chinensis Chinese Pistache [260][261]
Pistacia terebinthus Terebinth [262][263]
Pistia stratiotes Water Lettuce [264]
பட்டாணி Garden Pea [265][266]
Plantago coronopus Buckshorn plantain Some people may be allergic to this plant.[267][268]
Plantago lanceolata Long-leaved Plantain [269]
Plantago major Broad-leaved Plantain [270]
Plantago maritima [271]
Pluchea indica [272]
Podophyllum hexandrum Himalayan mayapple [273]
Poliomintha incana [274]
Polygonum aviculare Knotweed [275]
Polygonum bistorta Bistort [276]
Polygonum bistortoides American Bistort [277]
Polygonum punctatum
Polygonum viviparum Alpine bistort [278]
Poncirus trifoliata Trifoliate orange [279]
Pontederia cordata [280]
தரைக்கீரை Common purslane Popular in Greek cuisine[281][282]
Portulaca pilosa
Portulacaria afra Elephant Bush
Primula veris Cowslip [283][284]
Primula vulgaris Primrose [285]
Pringlea antiscorbutica Kerguelen cabbage Its leaves contain a Vitamin C-rich oil, a fact which, in the days of sailing ships, made it very attractive to British sailors suffering from scurvy[286]
Prosopis spicegera
Prunella vulgaris [287]
Psoralea esculenta Prairie turnip The prairie turnip is a legume that was often used by American Indians located in the Great Plains. Roots of the legumes provide a valuable source of protein, minerals, and carbohydrates. Most turnips have white skin and the portion of the plant that is seen above the ground is purple, red, or green in color. The root below the surface is known as the taproot and is usually around 5-20 centimeters in diameter.[288]
Pteris ensiformis
Ptychosperma elegans
Pulicaria odora
Pulmonaria officinalis Lungwort [289]
Puya caerulea
Puya chilensis [290]
Pyrus betulaefolia Birch-Leaved Pear
Ranunculus ficaria Lesser celandine [291]
Raphanus raphanistrum Wild radish [292]
Raphanus raphanistrum ssp. landra
Raphanus raphanistrum ssp. maritimus
முள்ளங்கி Radish [293][294]
முள்ளங்கி var. longipinnatus Chinese radish
Raphia hookeri Raffia palm [295][296]
Reichardia picroides French Scorzonera [297]
Rhamnus dahurica
Rheum rhabarbarum
Rheum tataricum
Rhexia virginica Meadow beauty [298]
Rhodiola rosea Roseroot [299]
Rhododendron arboreum [300]
Rhopalostylis sapida Nikau
Ribes cereum [301]
Ribes divaricatum [302]
Ribes nigrum Blackcurrant [303][304]
Ribes odoratum [305]
Rorippa indica [306]
Rorippa islandica
Rosa multiflora Seven Sisters Rose [307]
Roystonea elata
Roystonea oleracea
Rubus rosaefolius [308]
Rumex acetosa Sorrel Many species of Rumex are edible, but they contain a relatively high proportion of ஆக்சாலிக் அமிலம். Raw leaves should be eaten sparingly and leaves should preferably be used after boiling and disposing of the water.[309][310]
Salicornia europaea Glasswort Glasswort is a leafless plant with jointed stems that are a light green color in the summer and a red color in the fall. There are very small flowers within the segmented portions of the plant. The plant is found in coastal salt marshes and alkaline soils within south Nova Scotia and Eastern and central North America. The stems have a salty flavor and can be harvested to be used in salads, as a puree, or as a pickled condiment.[311]
Salix babylonica Weeping Willow [312]
Salix daphnoides [313]
Salix gracilistyla Rosegold pussy willow
Salsola kali Saltwort [314][315]
Salsola komarovii Land Seaweed
Salsola soda Opposite leaved saltwort [316]
உகாய் Toothbrush tree [317]
Sambucus javanica [318]
Sambucus sieboldiana [319]
Sanguisorba canadensis [320]
Sanguisorba minor Salad Burnet [321]
Sanguisorba officinalis Great Burnet
Sassafras albidum Sassafras [322]
Sauropus androgynus Katuk A traditional vegetable in some tropical countries that should be consumed in moderate quantities due to the presence of papaverine[323][324][325]
Saxifraga pensylvanica Eastern Swamp Saxifrage The செரோக்கீ traditionally ate the leaves raw as greens[326][327]
Saxifraga stolonifera Creeping Rockfoil Occasionally used fresh or cooked in Japanese cuisine[328]
பூக்கம் [329][330]
Scolymus hispanicus Tagarnina Edible thistle. Popular in Southern Spanish cuisine [331]
Scolymus maculatus Spotted golden thistle [331]
Scorzonera hispanica Scorzonera [332][333]
Scutellaria baicalensis Baikal Skullcap [334]
Sechium edule Chayote [335][336]
Sedum anacampseros Love-restorer All stonecrops (Sedum) are edible, but are generally mediocre food.[337]
Sedum divergens Spreading stonecrop Traditional salad vegetable of the Haida and the Nisga'a people of Northwest பிரிட்டிசு கொலம்பியா.[338]
Sedum reflexum Jenny's stonecrop Occasionally used as a salad leaf or மருத்துவ மூலிகைகள் in ஐரோப்பா.[339]
Sedum rhodanthum Rose crown [340]
Sedum telephium Livelong [341]
Senna occidentalis Digutiyara Traditionally eaten in the மாலைத்தீவுகள் in Mas huni. Leaves are finely chopped.[136]
Senna siamea Cassod Tree Used in Thai cuisine in a curry named Kaeng khilek. Leaves are boiled and strained and the water discarded.[342]
Sesamum alatum Sésame de gazelle Eaten in dry regions of Africa like சாட் as a vegetable. Considered as famine food in some areas[343][344][345]
எள் Sesame [346][347]
Sesamum radiatum Benniseed Fresh leaves and young shoots are a popular leafy vegetable in Africa[348][349][350]
அகத்தி West Indian pea [351][352][353]
சித்தகத்தி Sesban [354]
கடல் வழுக்கைக்கீரை Sea Purselane [355]
Setaria palmifolia Palm-grass [356][357]
Sicyos angulatus [358]
Sida rhombifolia Arrowleaf sida
Sidalcea neomexicana
Silaum silaus Pepper saxifrage Despite the name, it is neither a saxifrage nor peppery in taste[359]
Silene acaulis Moss campion [360]
Silene vulgaris Bladder Campion Collejas; a traditional green in Manchego cuisine, Spain[361][362]
Silybum marianum Blessed milk thistle [363]
வெள்ளைக் கடுகு White Mustard [364][365]
Sinapis arvensis Charlock [366]
Sisymbrium altissimum [367]
Sisymbrium crassifolium [368]
Sisymbrium irio London rocket
Sisymbrium officinale Hedge mustard [369]
Sium cicutaefolium
Smyrnium olusatrum Alexanders [370]
சிறுகிழங்கு Chinese potato [371][372]
Solidago missouriensis [373]
Sonchus arvensis Field sow-thistle [374]
Sonchus asper Spiny-leaved sow thistle [375]
Sonchus oleraceus Sow Thistle Leaves are eaten as salad greens or cooked like spinach. This is one of the species used in சீனச் சமையல் as kŭcài (; lit. bitter vegetable).[376]
Sophora japonica Pagoda-tree [377]
Spathiphyllum phryniifolium
Sphenoclea zeylanica [378]
Sphenostylis stenocarpa [379][380]
Spilanthes acmella Toothache Plant
பசளி Spinach Spinach contains a certain proportion of ஆக்சாலிக் அமிலம். Raw leaves should be eaten sparingly. In dishes that include large quantities, leaves should preferably be used after boiling and disposing of the water.[381][382]
Spirodela polyrhiza Greater Duck-weed [383]
மாரிமா Otaheite Apple [384][385]
Spondias mombin Yellow mombin [386][387]
Spondias purpurea Jocote [388][389]
Stanleya pinnatifida
Stellaria media Common Chickweed [390][391]
Stenochlaena palustris
Sterculia foetida [392]
Sterculia tragacantha
Strychnos spinosa Natal orange [393][394]
Suaeda maritima Sea Blite [395]
Symphytum officinale [396]
Symphytum uplandicum
Synedrella nodiflora [397]
மலாய் நீர்க்குமளி Malay apple [398][399]
Syzygium polycephalum [400]
Talinum paniculatum Jewels of Opar
Talinum portulacifolium [401]
Talinum triangulare [402]
Tanacetum vulgare Tansy [403]
Taraxacum albidum
Taraxacum officinale Dandelion [404][405]
‘‘Telfairia occidentalis’‘ Fluted gourd [406][407]
Telosma cordata
Tetracarpidium conophorum
Tetragonia decumbens
Tetragonia implexicoma [408]
Tetragonia tetragonioides New Zealand Spinach [409][410]
தாலியா ஜெனிகுலேட்டா
பூவரசு Portia tree [411]
Thlaspi arvense Pennycress [412]
Thymus vulgaris Common Thyme [413]
Tiliacora triandra
காட்டுமிளகு [414]
Toona sinensis Chinese Mahogany
Tordylium apulum [415]
Trachycarpus fortunei Windmill Palm [416]
Tradescantia virginiana [417]
Tragopogon dubius Western salsify [418]
Tragopogon porrifolius Salsify [419][420]
Tragopogon pratensis Goat's Beard [421]
Trianthema portulacastrum [422]
Trichodesma zeylanicum
Trifolium hybridum Alsike Clover Clover leaves are edible, but should be dipped in salt water before eating or preparation to aid in digestion[423][424]
Trifolium pratense Red Clover [425][426]
Trifolium repens White Clover [427]
Trigonella caerulea Sweet Trefoil [428]
Trigonella corniculata [429][430]
Trillium erectum Wake-robin [431]
Trillium grandiflorum White trillium [432]
Trillium sessile
Trillium undulatum Painted trillium [433]
Tropaeolum majus Garden Nasturtium [434][435]
Tropaeolum minus Dwarf Nasturtium [436][437]
Tropaeolum tuberosum Mashua [438][439]
Tulbaghia alliacea [440]
Tussilago farfara Coltsfoot [441]
Typha capensis
Typha elephantina [442]
Ullucus tuberosus Ulluco [443][444]
Ulmus pumila Siberian elm [445]
Urena lobata Rose Mallow [446]
Urtica dioica Stinging Nettle A good pot herb. Often also used as famine food[447]
Urtica urens Annual Nettle [448]
Valerianella eriocarpa Italian Corn Salad [449][450]
Valerianella locusta Corn Salad [451][452]
Vallaris heynei
Verbena officinalis European Verbena [453]
Vernonia amygdalina Bitter leaf [454][455]
Veronica anagallis-aquatica Water Speedwell [456]
Veronica beccabunga Brooklime [457]
Veronicastrum sibiricum
Viola adunca [458]
Viola canadensis Canada Violet [459]
Viola odorata Sweet Violet [460]
Viola papilionacea
Viola pedata Bird's Foot Violet [461]
Viola sororia Common blue violet
Viola x wittrockiana
Vitex doniana [462]
Vitis amurensis Amur grape [463]
Vitis californica California wild grape [464]
Vitis coignetiae
Vitis labrusca Northern Fox Grape [465][466]
Vitis munsoniana
Vitis shuttleworthii
திராட்சை Grape [467][468][469]
Wasabia japonica Wasabi Fresh leaves can be eaten, having the spicy flavor of wasabi roots
Wisteria floribunda Japanese wisteria [470]
Wolffia arrhiza [471]
Xanthoceras sorbifolium Yellowhorn
Xanthosoma atrovirens
Xanthosoma brasiliense [472][473]
Xanthosoma sagittifolium [474][475]
Xanthosoma violaceum [476][477]
Ximenia americana [478][479]
Zanthoxylum piperitum
Zanthoxylum planispinum
காட்டு இஞ்சி Awapuhi [480]

இவற்றையும் பார்க்க தொகு

உசாத்துணை தொகு

 1. "Ecoport". http://www.ecoport.org. பார்த்த நாள்: 2006-10-30. 
 2. "Taxonomy of Food Plants". United States Department of Agriculture. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/index.pl. பார்த்த நாள்: 2006-10-30. 
 3. James E. Duke (1983). Handbook of Energy Crops. Purdue University Center for New Crops. http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/dukeindex.html. பார்த்த நாள்: 2006-10-30. 
 4. "Abutilon theophrasti". PFAF. http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Abutilon+theophrasti. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 5. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 6. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=11963. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 7. "Mansfield's World Database of Agricultural and Horticultural Crops". http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:46:3676028610396938::NO::module,mf_use,source,akzanz,rehm,akzname,taxid:mf,,botnam,0,,Acacia%20pennata,20027. பார்த்த நாள்: 2010-05-08. 
 8. Romazava aux bredes mafane பரணிடப்பட்டது நவம்பர் 27, 2011 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 9. "Kaeng Khae Kai (Katurai Chilli Soup with Chicken)". Youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=E92bq_9fJp8. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 10. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?63. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 11. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=390. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 12. John H. Wiersema (2005-02-22). "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?67. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 13. "Ecoport". Ecoport 2016-01-16 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2190. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 14. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?68. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 15. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=392. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 16. "Food-induced anaphylaxis". The Western Journal of Medicine 158 (6): 610–1. June 1993. பப்மெட்:8337856. 
 17. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?125. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 18. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=3549. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 19. "Duke". Hort.purdue.edu. 1997-12-29. http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Atriplex_hortensis.html. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 20. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?155. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 21. "Ecoport". Ecoport. 2001-08-09. http://ecoport.org/ep?Plant=504. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 22. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?160. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 23. "Ecoport". Ecoport. 2003-08-22. http://ecoport.org/ep?Plant=3761. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 24. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?174. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 25. "Ecoport". Ecoport. 2002-01-29. http://ecoport.org/ep?Plant=3848. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 26. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=548. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 27. "Duke". Hort.purdue.edu. 1997-12-30. http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Brassica_juncea.html. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 28. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?186. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 29. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=3861. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 30. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?188. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 31. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=3863. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 32. 32.0 32.1 Medsger, Oliver Perry (1972). Edible Wild Plants. New York: The Macmillan Company. பக். 116–118. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-0-02-080910-4. https://archive.org/details/ediblewildplants0000meds. 
 33. "Ecoport". Ecoport 2006-05-17 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=552. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 34. Iannotti, Marie. "Kale – Growing Kale in the Home Vegetable Garden". gardening.about.com (New York City, NY, USA: The New York Times Company). http://gardening.about.com/od/vegetablevarieties/p/Kale.htm. பார்த்த நாள்: November 26, 2011. 
 35. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?189. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 36. John H. Wiersema (2005-02-22). "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?190. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 37. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=553. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 38. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?191. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 39. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=554. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 40. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?193. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 41. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=555. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 42. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?195. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 43. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=556. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 44. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?201. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 45. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=558. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 46. "Duke". Hort.purdue.edu. 1997-12-30. http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Brassica_rapa.html. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 47. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?203. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 48. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?205. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 49. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?206. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 50. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?208. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 51. "Broccoli Raab Nutrition Facts". Healthaliciousness.com. http://www.healthaliciousness.com/nutritionfacts/nutrition-comparison.php?o=11096&t=&h=&s=40.30&e=&r=. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 52. 52.0 52.1   "Rampion". Encyclopedia Americana. 1920. 
 53. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?248. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 54. "Ecoport". Ecoport. 2003-05-31. http://ecoport.org/ep?Plant=4159. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 55. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?285. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 56. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=4372. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 57. "Lambs Quarter – Chenopodium". Grannyearth.com. http://grannyearth.com/weeds/lambs-quarter-chenopodium-album/. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 58. John H. Wiersema (2005-02-22). "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?296. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 59. "Entity Display : Chenopodium album". Ecoport.org. 2001-09-03. http://ecoport.org/ep?Plant=17797. பார்த்த நாள்: 2018-03-01. 
 60. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=4483. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 61. John H. Wiersema (2005-02-22). "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?297. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 62. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=4484. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 63. John H. Wiersema (2005-02-22). "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?298. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 64. "Ecoport". Ecoport. 2000-11-13. http://ecoport.org/ep?Plant=4485. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 65. John H. Wiersema (2005-02-22). "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?299. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 66. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=4487. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 67. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=4488. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 68. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=4492. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 69. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?301. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 70. "Ecoport". Ecoport. 2012-03-26. http://ecoport.org/ep?Plant=2509. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 71. . Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=4498. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 72. "Chrysanthemums". Botanical-online.com. http://www.botanical-online.com/english/chrysanthemum.htm. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 73. 73.0 73.1 73.2 "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=693. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 74. 74.0 74.1 John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?322. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 75. "Ecoport". Ecoport. 2001-08-08. http://ecoport.org/ep?Plant=694. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 76. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=13209. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 77. "Jepson Flora Project: ''Claytonia perfoliata''". Ucjeps.berkeley.edu. http://ucjeps.berkeley.edu/cgi-bin/get_JM_treatment.pl?Claytonia+perfoliata. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 78. "Perennial Vegetables". Zone5.org. 2011-06-17 2013-12-15 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://zone5.org/2011/06/perennial-vegetables/. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 79. "Plantzafrica – Cleome gynandra". http://www.plantzafrica.com/plantcd/cleomegyn.htm. 
 80. "Meatless Mondays – Chaya: Food or Medicine?". Tasteofplayadelcarmen.wordpress.com. 2010-07-19. http://tasteofplayadelcarmen.wordpress.com/2010/07/19/meatless-mondays-chaya-food-or-medicine/. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 81. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?356. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 82. "Ecoport". Ecoport. 2001-10-02. http://ecoport.org/ep?Plant=4713. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 83. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?370. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 84. "Ecoport". Ecoport. 2005-02-24. http://ecoport.org/ep?Plant=758. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 85. "Leafy Vegetables Molokhiya". Kitazawaseed.com. 2016-11-04. http://www.kitazawaseed.com/seed_077-168.html. பார்த்த நாள்: 2018-03-01. 
 86. "GRIN #375". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=375. 
 87. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=28791. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 88. "Duke". Hort.purdue.edu. 1996-07-08. http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Corchorus_olitorius.html. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 89. "Ecoport". Ecoport. 2000-10-23. http://ecoport.org/ep?Plant=784. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 90. Grigson, Geoffrey (1958). The Englishman's Flora. London: The Readers' Union, Phoenix House. 
 91. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?404. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 92. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=4976. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 93. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?406. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 94. "Ecoport". Ecoport. 2004-03-25. http://ecoport.org/ep?Plant=4999. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 95. John H. Wiersema (2005-02-22). "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?440. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 96. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?445. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 97. "Ecoport". Ecoport. 2001-10-08. http://ecoport.org/ep?Plant=5138. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 98. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?487. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 99. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=2268. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 100. ทองหลาง[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 101. John H. Wiersema (2005-02-22). "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?521. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 102. "Ecoport". Ecoport. 2000-03-29. http://ecoport.org/ep?Plant=1107. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 103. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=14279. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 104. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=6306. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 105. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=6435. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 106. 106.0 106.1 Stephen Facciola (1990). Plant species with leaves that have reportedly been eaten by people
 107. John H. Wiersema (2005-02-22). "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?599. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 108. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=1155. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 109. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=6609. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 110. "PFAF ''Hirschfeldia incana''". Pfaf.org. http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Hirschfeldia+incana. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 111. 111.0 111.1 "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7727. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 112. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?627. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 113. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=6770. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 114. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=6799. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 115. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=216920. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 116. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=6841. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 117. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=6900. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 118. "Ecoport". Ecoport. 2000-07-18. http://ecoport.org/ep?Plant=6901. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 119. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?644. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 120. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=1264. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 121. "Ecoport". Ecoport. 2012-04-25 2006-07-21 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=1265. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 122. "Duke". Hort.purdue.edu. 1998-01-07. http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Ipomoea_batatas.html. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 123. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7061. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 124. "''Lablab purpureus''". PFAF. http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Lablab+purpureus. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 125. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?663. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 126. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7081. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 127. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=14903. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 128. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?664. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 129. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?668. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 130. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=1315. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 131. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7100. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 132. "Ecoport". Ecoport. 2010-05-10. http://ecoport.org/ep?Plant=7103. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 133. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7104. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 134. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7107. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 135. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7147. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 136. 136.0 136.1 136.2 Xavier Romero-Frias, The Maldive Islanders, A Study of the Popular Culture of an Ancient Ocean Kingdom, Barcelona 1999, ISBN 84-7254-801-5
 137. "Leichhardtia australis, bush banana, leaves – Food". Aminoz.com.au. http://www.aminoz.com.au/leichhardtia-australis-bush-banana-leaves-food-8757.html. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 138. 138.0 138.1 "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7210. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 139. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7214. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 140. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?683. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 141. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7219. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 142. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?684. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 143. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7220. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 144. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?685. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 145. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7227. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 146. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7228. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 147. "Ecoport". Ecoport. 2000-07-13. http://ecoport.org/ep?Plant=7277. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 148. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?692. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 149. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7320. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 150. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=1352. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 151. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7323. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 152. "Lysimachia clethroides – Duby. -PAF". Pfaf.org. http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Lysimachia+clethroides. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 153. John H. Wiersema (2005-02-22). "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?734. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 154. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7558. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 155. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7560. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 156. John H. Wiersema (2005-02-22). "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?735. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 157. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?736. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 158. PA Lancaster & JE Brooks, Cassava leaves as human food – 1983
 159. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?746. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 160. "Ecoport". Ecoport 2014-03-14 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=1420. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 161. "Duke". Hort.purdue.edu. 1998-01-07. http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Manihot_esculenta.html. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 162. LaPointe, Rick (21 April 2002). "Let us go fiddlehead foragin', but carefully". The Japan Times (Tokyo). http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/fg20020421rl.html. பார்த்த நாள்: 13 March 2011. 
 163. "Flora of China". Efloras.org. http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200009621. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 164. (L.) Wild (2018-02-04). "Melanthera biflora – Useful Tropical Plants". Tropical.theferns.info. http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Melanthera+biflora. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 165. "Wedelia biflora". Globinmed. 2013-03-26. http://www.globinmed.com/index.php?option=com_content&view=article&id=104438:wedelia-biflora&catid=199&Itemid=139. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 166. "Entity Display : Wedelia biflora". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=2162. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 167. "Hagonoi / Wedelia Biflora". Philippine Medicinal Plants. http://www.stuartxchange.org/Hagonoi.html. பார்த்த நாள்: 2008-04-07. 
 168. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7704. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 169. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?759. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 170. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7731. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 171. "Montana Plant Life". Montana Plant Life. http://montana.plant-life.org/species/mimu_gutta.htm. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 172. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=15365. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 173. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?767. 
 174. "แกงกะทิใบยอ". Easycookingmenu. http://www.easycookingmenu.com/index.php/easycooking/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1/coconut-curry. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 175. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?775. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 176. "Ecoport". Ecoport. 2012-12-23 2006-05-23 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2348. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 177. "Duke". Hort.purdue.edu. 1998-01-07. http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Moringa_oleifera.html. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 178. "Zemede Asfaw, "Conservation and use of traditional vegetables in Ethiopia"". Bioversityinternational.org. 2013-07-19 2012-07-07 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://www.bioversityinternational.org/publications/Web_version/500/ch08.htm. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 179. "PAF – Mycelis muralis – (L.)Dumort". Pfaf.org. http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Mycelis+muralis. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 180. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7865. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 181. "PROTA Myrianthus arboreus P.Beauv". Database.prota.org. http://database.prota.org/PROTAhtml/Myrianthus%20arboreus_En.htm. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 182. "Ecoport". Ecoport 2016-01-16 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=7897. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 183. "CDC Parasites & Health: Fascioliasis". Dpd.cdc.gov. http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/frames/a-f/fascioliasis/body_fascioliasis_page1.htm. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 184. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=7963. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 185. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=372295. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 186. Aquaflora Nymphoides indica பரணிடப்பட்டது ஆகத்து 28, 2011 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 187. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=15521. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 188. "Ecoport". Ecoport. 2004-03-04. http://ecoport.org/ep?Plant=1547. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 189. Frances Hutchinson, Garden Herbs (The Gardener's Handbook), Fog City Press, 2003, page 237
 190. "Kemangi". Delicious Indonesia 2013-12-15 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://www.deliciousindonesia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52:kemangi&catid=36:leaves&Itemid=41. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 191. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?806. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 192. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=2364. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 193. "Ecoport". Ecoport. 2000-03-31. http://ecoport.org/ep?Plant=8047. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 194. "Additions to the list of wild edible plants preservable by the deep freeze method". Economic Botany 22 (4): 369–370. 1968-10-01. doi:10.1007/BF02908133. http://www.springerlink.com/content/y5u5044l43v3652r/. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 195. ISU பரணிடப்பட்டது மே 29, 2010 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 196. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=15575. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 197. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=8133. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 198. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?816. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 199. "Ecoport". Ecoport 2006-06-30 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=1574. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 200. "Duke". Hort.purdue.edu. 1998-01-07. http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Oryza_sativa.html. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 201. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=224439. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 202. [Osmorhiza aristata – (Thunb.)Makino.&Yabe. PFAF – Osmorhiza aristata (Thunb.)Makino.&Yabe.]
 203. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=8154. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 204. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=8155. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 205. "Ecoport". Ecoport. 2010-05-17. http://ecoport.org/ep?Plant=8174. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 206. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=8178. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 207. "Oxalis deppei". PFAF. http://www.pfaf.org/user/cmspage.aspx?pageid=66. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 208. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=224493. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 209. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=8189. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 210. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?818. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 211. "Ecoport". Ecoport. 2001-09-03. http://ecoport.org/ep?Plant=2371. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 212. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=15690. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 213. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=224513. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 214. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?820. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 215. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=8199. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 216. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=8201. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 217. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=8211. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 218. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?841. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 219. "Ecoport". Ecoport. http://ecoport.org/ep?Plant=8328. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 220. John H. Wiersema. "GRIN". Ars-grin.gov. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?864. பார்த்த நாள்: 2013-12-15. 
 221. "Entity Display : Pastinaca sativa". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=1642. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 222. "Entity Display : Paulownia tomentosa". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=8390. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 223. Pedalium Murex – Food resource பரணிடப்பட்டது நவம்பர் 27, 2011 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 224. "GRIN #870". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=870. 
 225. "Entity Display : Peperomia pellucida". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=8442. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 226. "GRIN #871". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=871. 
 227. "Entity Display : Pereskia aculeata". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=8445. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 228. "Entity Display : Pergularia daemia". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=8447. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 229. "Entity Display : Perilla frutescens". Ecoport.org. 2001-10-31. http://ecoport.org/ep?Plant=8452. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 230. "Entity Display : Persicaria hydropiper". Archive.is. 2012-07-07 2012-07-07 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=18597. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 231. "Entity Display : Petasites frigidus". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=226124. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 232. "Entity Display : Petroselinum crispum". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=1661. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 233. "Entity Display : Peucedanum ostruthium". Ecoport.org. 2000-07-07. http://ecoport.org/ep?Plant=50472. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 234. "GRIN #877". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=877. 
 235. "Entity Display : Phaseolus coccineus". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=1665. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 236. "GRIN #879". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=879. 
 237. "Entity Display : Phaseolus lunatus". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=1666. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 238. "GRIN #880". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=880. 
 239. "Entity Display : Phaseolus vulgaris". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=1668. பார்த்த நாள்: 2018-03-01. 
 240. "Phaseolus vulgaris". Hort.purdue.edu. 1998-01-07. http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Phaseolus_vulgaris.html. பார்த்த நாள்: 2018-03-01. 
 241. "Entity Display : Phragmites australis". Archive.is. 2013-01-13 2013-01-13 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=8532. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 242. "Duke". Hort.purdue.edu. 1998-01-07. http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Phragmites_australis.html. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 243. "GRIN #884". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=884. 
 244. "Entity Display : Phytolacca acinosa". Archive.is 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=8565. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 245. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?908. 
 246. "Entity Display : Phytolacca americana". Archive.is 2013-01-13 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=8566. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 247. "Entity Display : Phytolacca dioica". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=28399. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 248. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?909. 
 249. "Entity Display : Phytolacca rivinoides". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=8570. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 250. "Phytolacca rivinoides – Plant Information Sheet, Food Plants". Foodplantsinternational.com. http://foodplantsinternational.com/index.php?sec=plants&page=simple_info&plantid=12354&nocache=1. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 251. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?910. 
 252. "Entity Display : Pimpinella anisum". Ecoport.org. 2000-03-28. http://ecoport.org/ep?Plant=8595. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 253. "Entity Display : Pimpinella saxifraga". Ecoport.org. 2000-07-07. http://ecoport.org/ep?Plant=8596. பார்த்த நாள்: 2018-03-01. 
 254. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?913. 
 255. "Entity Display : Pinus densiflora". Archive.is. 2012-07-07 2012-07-07 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=78257. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 256. "Entity Display : Piper guineense". Archive.is. 2012-07-10 2012-07-10 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=8671. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 257. Pictures of the Miang kam preparation process பரணிடப்பட்டது 2011-09-04 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 258. "Entity Display : Pipturus argenteus". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=1718. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 259. "Capricornia Cuisine: Bush Tucker in Central Queensland". Anpsa.org.au. http://anpsa.org.au/APOL5/mar97-2.html. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 260. "GRIN #923". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=923. 
 261. "Entity Display : Pistacia chinensis". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=8689. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 262. "GRIN #924". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=924. 
 263. "Entity Display : Pistacia terebinthus". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=8693. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 264. "Entity Display : Pistia stratiotes". Web.archive.org. 2016-09-21 2016-09-21 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=8694. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 265. "GRIN #926". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=926. 
 266. "Entity Display : Pisum sativum". Archive.is 2012-07-14 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=1721. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 267. Buckshorn plantain (Plantago coronopus) பரணிடப்பட்டது மார்ச் 31, 2012 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 268. "Entity Display : Plantago coronopus". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=8731. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 269. "Entity Display : Plantago lanceolata". Archive.is 2012-07-09 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=1732. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 270. "Entity Display : Plantago major". Archive.is. 2012-07-07 2012-07-07 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=1733. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 271. "Entity Display : Plantago maritima". Archive.is. 2012-07-08 2012-07-08 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=227577. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 272. "Entity Display : Pluchea indica". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=1746. பார்த்த நாள்: 2018-03-01. 
 273. "Entity Display : Podophyllum hexandrum". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=8791. பார்த்த நாள்: 2018-03-01. 
 274. "Entity Display : Poliomintha incana". Archive.is. 2012-07-07 2012-07-07 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=228115. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 275. "Entity Display : Polygonum aviculare". Archive.is. 2012-07-20 2012-07-20 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=8819. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 276. "Entity Display : Polygonum bistorta". Ecoport.org. 2000-07-11. http://ecoport.org/ep?Plant=8821. பார்த்த நாள்: 2018-03-01. 
 277. "Entity Display : Polygonum bistortoides". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=16045. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 278. "Entity Display : Polygonum viviparum". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=228317. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 279. "Entity Display : Poncirus trifoliata". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=1780. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 280. "Entity Display : Pontederia cordata". Archive.is 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=16098. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 281. "GRIN #941". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=941. 
 282. "Entity Display : Portulaca oleracea L". Ecoport.org. 2005-11-11. http://ecoport.org/ep?Plant=1784. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 283. "GRIN #952". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=952. 
 284. "Entity Display : Primula veris". Ecoport.org. 2000-07-12. http://ecoport.org/ep?Plant=8933. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 285. "Entity Display : Primula vulgaris". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=8934. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 286. "Kerguelen cabbage" 2012-05-29 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://www.btinternet.com/~sa_sa/kerguelen/kerguelen_cabbage.html. 
 287. "Entity Display : Prunella vulgaris". Ecoport.org. 2000-12-19. http://ecoport.org/ep?Plant=3944. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 288. Stahnke, April, Michelle Hayes, Karen Meyer, Karla Witt, Jeanna Weideman, Anne Fernando, Rhoda Burrows, and Reese Neil. (2008). "Prairie Turnip". Native Plants Journal (Indiana University Press) 9 (1). 
 289. "Entity Display : Pulmonaria officinalis". Archive.is 2013-01-13 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9068. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 290. "Entity Display : Puya chilensis". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=16254. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 291. "Entity Display : Ranunculus ficaria". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=9161. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 292. "Entity Display : Raphanus raphanistrum". Archive.is. 2013-01-13 2013-01-13 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9169. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 293. "GRIN #1014". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1014. 
 294. "Entity Display : Raphanus sativus Bailey". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=1839. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 295. "GRIN #1015". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1015. 
 296. "Entity Display : Raphia hookeri". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=9175. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 297. "Entity Display : Reichardia picroides". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=9193. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 298. "Entity Display : Rhexia virginica". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=230249. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 299. "Entity Display : Rhodiola rosea". Ecoport.org. 2003-03-17. http://ecoport.org/ep?Plant=230348. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 300. "Entity Display : Rhododendron arboreum". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=9238. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 301. "Entity Display : Ribes cereum". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=16382. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 302. "Entity Display : Ribes divaricatum". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=78379. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 303. "GRIN #1029". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1029. 
 304. "Entity Display : Ribes nigrum". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=9282. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 305. "Entity Display : Ribes odoratum". Archive.is. 2013-01-13 2013-01-13 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9283. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 306. "Entity Display : Rorippa indica". Ecoport.org. http://ecoport.org/ep?Plant=9305. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 307. "Entity Display : Rosa multiflora". Archive.is. 2012-07-12 2012-07-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9319. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 308. "Entity Display : Rubus rosaefolius". Archive.is. 2012-07-08 2012-07-08 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9384. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 309. "GRIN #1070". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1070. 
 310. "Entity Display : Rumex acetosa". Archive.is 2012-07-08 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9398. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 311. Peterson, Lee (1977). Edible Wild Plants. New York: Houghton Mifflin Company. பக். 146. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-395-31870-X.  Google preview of alternate edition 978-0-395-92622-2
 312. "Entity Display : Salix babylonica L.". http://ecoport.org/ep?Plant=1892. 
 313. "Entity Display : Salix daphnoides". Archive.is. 2012-07-08 2012-07-08 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=78426. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 314. "Entity Display : Salsola kali". Archive.is. 2013-01-13 2013-01-13 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9497. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 315. "Duke". Hort.purdue.edu. 1998-01-09. http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Salsola_kali.html. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 316. "Entity Display : Salsola soda". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9502. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 317. "Entity Display : Salvadora persica". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9506. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 318. "Entity Display : Sambucus javanica". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=16592. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 319. "Entity Display : Sambucus sieboldiana". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=78443. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 320. "Entity Display : Sanguisorba canadensis". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9534. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 321. "Entity Display : Sanguisorba minor". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9535. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 322. "Entity Display : Sassafras albidum". Archive.is. 2013-01-13 2013-01-13 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9581. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 323. Nutritive value of Sauropus androgynus leaves பரணிடப்பட்டது நவம்பர் 27, 2011 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 324. "GRIN #1095". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1095. 
 325. "Entity Display : Sauropus androgynus". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9593. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 326. Daniel E. Moerman, Native American Food Plants: An Ethnobotanical Dictionary
 327. "Entity Display : Saxifraga pensylvanica". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=231997. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 328. "Entity Display : Saxifraga stolonifera". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=232010. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 329. "GRIN #1098". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1098. 
 330. "Entity Display : Schleichera oleosa (Lour.) Oken". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9621. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 331. 331.0 331.1 "Entity Display : Scolymus maculatus". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9652. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 332. "GRIN #1101". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1101. 
 333. "Entity Display : Scorzonera hispanica". Archive.is. 2012-07-07 2012-07-07 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9656. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 334. "Entity Display : Scutellaria baicalensis". Archive.is. 2012-07-12 2012-07-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9661. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 335. "GRIN #1104". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1104. 
 336. "Entity Display : Sechium edule". Archive.is. 2012-07-16 2012-07-16 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=1930. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 337. Sedum Anacampseros, Evergreen Orpine – Food Resource பரணிடப்பட்டது நவம்பர் 27, 2011 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 338. Pojar, Jim; MacKinnon, Andy (2004). "Plants of Coastal British Columbia, including Washington, Oregon, & Alaska". ecoport.org: p. 156 2016-01-16 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=16727. 
 339. "Sedum rupestre – L. Crooked Yellow Stonecrop". Plants for a Future. http://www.pfaf.org/database/plants.php?Sedum+rupestre. பார்த்த நாள்: 2010-04-28. 
 340. Rosecrown – Sedum rhodanthum
 341. "Entity Display : Sedum telephium". http://ecoport.org/ep?Plant=16727. 
 342. "แกงขี้เหล็ก - ''Kaeng khilek''". Papamenu.com. http://www.papamenu.com/?p=385. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 343. G. J. H. Grubben, Vegetables, Plant Resources of Tropical Africa பரணிடப்பட்டது மே 16, 2010 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 344. "GRIN #1110". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1110. 
 345. "Entity Display : Sesamum alatum". Archive.is. 2012-07-12 2012-07-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9704. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 346. "GRIN #1111". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1111. 
 347. "Entity Display : Sesamum indicum L.". http://ecoport.org/ep?Plant=1937. 
 348. "GRIN #1113". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1113. 
 349. "Entity Display : Sesamum radiatum". Archive.is. 2012-07-16 2012-07-16 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9708. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 350. "PROTA". Database.prota.org. http://database.prota.org/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?AC=QBE_QUERY&BU=http://database.prota.org/search.htm&TN=PROTAB~1&QB0=AND&QF0=Species+Code&QI0=Sesamum+radiatum&RF=Webdisplay. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 351. "GRIN #1114". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1114. 
 352. "Entity Display : Sesbania grandiflora". Archive.is. 2012-07-13 2012-07-13 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=1938. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 353. "Duke". Hort.purdue.edu. 1998-01-09. http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Sesbania_grandiflora.html. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 354. "Entity Display : Sesbania sesban". Archive.is. 2012-07-18 2012-07-18 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9722. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 355. "Entity Display : Sesuvium portulacastrum". Archive.is. 2012-07-07 2012-07-07 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9728. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 356. "GRIN #1116". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1116. 
 357. "Entity Display : Setaria palmifolia". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=1945. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 358. "Entity Display : Sicyos angulatus". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9754. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 359. "Silaum silaus – Pepper Saxifrage". Emorsgate Seeds. http://wildseed.co.uk/species/view/126. பார்த்த நாள்: 29 October 2013. 
 360. "Entity Display : Silene acaulis". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=16873. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 361. "GRIN #1120". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1120. 
 362. "Entity Display : Silene vulgaris". Archive.is. 2012-07-12 2012-07-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9780. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 363. "Entity Display : Silybum marianum". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9784. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 364. "Entity Display : Sinapis alba". Archive.is 2013-01-13 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9787. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 365. "Duke". Hort.purdue.edu. 1998-01-09. http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Sinapis_alba.html. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 366. "Entity Display : Sinapis arvensis". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9788. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 367. "Entity Display : Sisymbrium altissimum". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9794. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 368. "Entity Display : Sisymbrium crassifolium". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=11300. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 369. "Entity Display : Sisymbrium officinale". Archive.is 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9797. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 370. "Entity Display : Smyrnium olusatrum". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9823. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 371. "GRIN #70741". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=70741. 
 372. "Entity Display : Solenostemon rotundifolius". http://ecoport.org/ep?Plant=9922. 
 373. "Entity Display : Solidago missouriensis". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=16978. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 374. "Entity Display : Sonchus arvensis". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9930. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 375. "Entity Display : Sonchus asper". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9931. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 376. "Kucai" (in Chinese). Baidu Encyclopedia (苦菜_百度百科) (baike.baidu.com). http://baike.baidu.com/view/30711.htm. பார்த்த நாள்: 2008-02-07. 
 377. "Entity Display : Sophora japonica". Archive.is. 2013-01-13 2013-01-13 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=9939. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 378. "Entity Display : Sphenoclea zeylanica Gaertn". Archive.is. 2013-01-13 2013-01-13 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=11669. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 379. "GRIN #1157". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1157. 
 380. "Entity Display : Sphenostylis stenocarpa". Archive.is 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10000. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 381. "GRIN #1158". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1158. 
 382. "Entity Display : Spinacia oleracea". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=1997. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 383. "Entity Display : Spirodela polyrhiza". Archive.is. 2013-01-12 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10008. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 384. "GRIN #1159". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1159. 
 385. "Entity Display : Spondias dulcis". Archive.is. 2013-01-13 2013-01-13 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2001. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 386. "GRIN #1160". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1160. 
 387. "Entity Display : Spondias mombin". Archive.is 2013-01-12 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2002. பார்த்த நாள்: 2018-02-28. 
 388. "GRIN #1161". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1161. 
 389. "Entity Display : Spondias purpurea". http://ecoport.org/ep?Plant=10015. 
 390. "GRIN #1165". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1165. 
 391. "Entity Display : Stellaria media". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10046. 
 392. "Entity Display : Sterculia foetida L.". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2428. 
 393. "GRIN #1172". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1172. 
 394. "Entity Display : Strychnos spinosa". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10135. 
 395. "Entity Display : Suaeda maritima". 13 January 2013 13 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10164. 
 396. "Entity Display : Symphytum officinale". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2431. 
 397. "Entity Display : Synedrella nodiflora". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2025. 
 398. "GRIN #1182". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1182. 
 399. "Entity Display : Syzygium malaccense". http://ecoport.org/ep?Plant=1033. 
 400. "Entity Display : Syzygium polycephalum". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10241. 
 401. "Entity Display : Talinum portulacifolium". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10272. 
 402. "Entity Display : Talinum triangulare (Jacq.) Willd.". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2433. 
 403. "Entity Display : Tanacetum vulgare". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10284. 
 404. "GRIN #1189". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1189. 
 405. "Entity Display : Taraxacum officinale". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10291. 
 406. "GRIN #1190". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1190. 
 407. "Entity Display : Telfairia occidentalis". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10307. 
 408. "Entity Display : Tetragonia implexicoma". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10369. 
 409. "GRIN #1194". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1194. 
 410. "Entity Display : Tetragonia tetragonioides". 13 January 2013 13 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10370. 
 411. "Entity Display : Thespesia populnea". http://ecoport.org/ep?Plant=2075. 
 412. "Entity Display : Thlaspi arvense". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10400. 
 413. "Entity Display : Thymus vulgaris". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2441. 
 414. "Entity Display : Toddalia asiatica". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=45148. 
 415. "Entity Display : Tordylium apulum". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=17234. 
 416. "Entity Display : Trachycarpus fortunei". http://ecoport.org/ep?Plant=10470. 
 417. "Entity Display : Tradescantia virginiana". http://ecoport.org/ep?Plant=10476. 
 418. "Entity Display : Tragopogon dubius". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10477. 
 419. "GRIN #1205". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1205. 
 420. "Entity Display : Tragopogon porrifolius". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2442. 
 421. "Entity Display : Tragopogon pratensis". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10478. 
 422. "Entity Display : Trianthema portulacastrum". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10495. 
 423. Wild Plants பரணிடப்பட்டது 2016-02-18 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 424. "Entity Display : Trifolium hybridum". 8 July 2012 8 July 2012 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10533. 
 425. "Entity Display : Trifolium pratense". 9 July 2012 9 July 2012 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2104. 
 426. "Trifolium pratense". http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Trifolium_pratense.html. 
 427. "Entity Display : Trifolium repens". 12 July 2012 12 July 2012 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2105. 
 428. "Entity Display : Trigonella caerulea". 8 July 2012 8 July 2012 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10552. 
 429. "GRIN #1217". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1217. 
 430. "Entity Display : Trigonella corniculata". 13 January 2013 13 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10553. 
 431. "Entity Display : Trillium erectum". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=237285. 
 432. "Entity Display : Trillium grandiflorum". 13 January 2013 13 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=237289. 
 433. "Entity Display : Trillium undulatum". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=237314. 
 434. "GRIN #1235". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1235. 
 435. "Entity Display : Tropaeolum majus". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2119. 
 436. "GRIN #1236". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1236. 
 437. "Entity Display : Tropaeolum minus". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10605. 
 438. "GRIN #1237". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1237. 
 439. "Entity Display : Tropaeolum tuberosum". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2447. 
 440. "Entity Display : Tulbaghia alliacea". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=35528. 
 441. "Entity Display : Tussilago farfara". http://ecoport.org/ep?Plant=10624. 
 442. "Entity Display : Typha elephantina". 13 January 2013 13 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10632. 
 443. "GRIN #1242". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1242. 
 444. "Entity Display : Ullucus tuberosus". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2120. 
 445. "Entity Display : Ulmus pumila". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10658. 
 446. "Entity Display : Urena lobata". http://ecoport.org/ep?Plant=2125. 
 447. "Entity Display : Urtica dioica". 15 July 2012 15 July 2012 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10679. 
 448. "Entity Display : Urtica urens". 13 July 2012 13 July 2012 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10686. 
 449. "GRIN #1259". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1259. 
 450. "Entity Display : Valerianella eriocarpa". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10724. 
 451. "GRIN #1260". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1260. 
 452. "Entity Display : Valerianella locusta". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2449. 
 453. "Entity Display : Verbena officinalis". 13 January 2013 13 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10758. 
 454. "GRIN #1264". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1264. 
 455. "Entity Display : Vernonia amygdalina". 13 January 2013 13 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10763. 
 456. "Entity Display : Veronica anagallis-aquatica". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=17475. 
 457. "Entity Display : Veronica beccabunga". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10779. 
 458. "Entity Display : Viola adunca". 13 January 2013 13 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=238027. 
 459. "Entity Display : Viola canadensis". 13 January 2013 13 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=78654. 
 460. "Entity Display : Viola odorata". http://ecoport.org/ep?Plant=10850. 
 461. "Entity Display : Viola pedata". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=238115. 
 462. "Entity Display : Vitex doniana". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10874. 
 463. "Entity Display : Vitis amurensis". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10891. 
 464. "Entity Display : Vitis californica". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=238218. 
 465. "GRIN #1285". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1285. 
 466. "Entity Display : Vitis labrusca". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10895. 
 467. "GRIN #1287". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1287. 
 468. "Entity Display : Vitis vinifera". http://ecoport.org/ep?Plant=2160. 
 469. "Vitis vinifera". http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Vitis_vinifera.html. 
 470. "Entity Display : Wisteria floribunda". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=17581. 
 471. "Entity Display : Wolffia arrhiza". 8 July 2012 8 July 2012 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=17583. 
 472. "GRIN #1292". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1292. 
 473. "Entity Display : Xanthosoma brasiliense". 13 January 2013 13 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=10941. 
 474. "GRIN #1294". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1294. 
 475. "Entity Display : Xanthosoma sagittifolium". http://ecoport.org/ep?Plant=2168. 
 476. "GRIN #1295". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1295. 
 477. "Entity Display : Xanthosoma violaceum". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2170. 
 478. "GRIN #1296". https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=1296. 
 479. "Entity Display : Ximenia americana". 12 January 2013 12 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2452. 
 480. "Entity Display : Zingiber zerumbet". 13 January 2013 13 January 2013 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. Error: If you specify |archivedate=, you must also specify |archiveurl=. http://ecoport.org/ep?Plant=2179. 

வெளி இணைப்புகள் தொகு

 
விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Leaf vegetables
என்பதின் ஊடகங்கள் உள்ளன.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கீரைகளின்_பட்டியல்&oldid=3801711" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது