குமரி (வாசிங்டன் இதழ்)

குமரி (வாசிங்டன் இதழ்) 1980 களில் ஐக்கிய அமெரிக்காவில் இருந்து மாதாந்தம் வெளிவந்த தமிழ் சிற்றிதழ் ஆகும். இதன் ஆசிரியர் ஜே.ஜோபிரகாசு ஆவார். இது கலை இலக்கிய படைப்புக்களையும் செய்திகளையும் வெளியிட்டது. இந்த இதழ்களில் சில தமிழம் நாள் ஒரு நூல் திட்டத்தில் எண்ணிம வடிவில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.

உசாத்துணைகள்தொகு