இதய வெளியேற்றவளவு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு