"எக்சு-கதிர்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு