சாய்வு இருக்கை: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு