"பெயர்வாரியாக தனிமங்களின் பட்டியல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

1,328 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  8 ஆண்டுகளுக்கு முன்
சி (+ மொழிபெயர்ப்பு தேவைப்படுகிறது using தொடுப்பிணைப்பி)
இது பெயர் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டு, வகை அடிப்படையில் நிறக்குறி இடப்பட்டுள்ள வேதியியல் தனிமங்களின் பட்டியலாகும்.
{{translate}}
இத் தனிமங்களின் பட்டியல் பெயர்வாரியாக அமைத்த பட்டியல். தனிமத்தின் வகையைப் பொருத்து நிறம் காட்டப்பட்டுள்ளது.
 
ஒவ்வொரு தனிமத்துக்கும் அதன் [[தனிமக் குறியீடு]], [[அணுவெண்]], கூடிய உறுதியுள்ள [[ஓரிடத்தான்|ஓரிடத்தானின்]] [[அணுநிறை]] மற்றும் [[ஆவர்த்தன அட்டவணை|ஆவர்த்தன அட்டவணையில்]] அவற்றின் கூட்டம், மீள்வரிசை எண் என்பன அடங்கிய தகவல்கள் தரப்பட்டுள்ளன.
தனிமங்களின் [[குறியெழுத்து]], [[அணுவெண்]] [[அணுப் பொருண்மை]], நிலையான [[மாற்றுரு]], நெடுங்குழு எண், கிடைவரிசை எண் முதலிய குறிக்கபட்டுள்ளன.
 
{{தனிமம் நிறச்சுட்டி}}
{|border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
|-bgcolor="#efefef"
!width="150"|பெயர்
!width="75"|[[தனிமங்களின் குறியெழுத்துப் பட்டியல்|குறி எழுத்து]]
!width="75"|[[தனிமங்களின் எண் பட்டியல்|அணு எண்]]
!width="110"|[[தனிமங்களின் அணுப் பொருண்மைப் பட்டியல்|அணுப் பொருண்மை]]
!width="50"|நெடுங்குழு
!width="50"|கிடை வரிசை
 
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
|-style="background-color:#ff99cc"
|- bgcolor="#efefef"
|[[ஆக்டினியம்]]||Ac||89||[227]{{fn|1}}|| ||7
! width="160" | பெயர் !! width="60"| தனிமக் குறியீடு!! width="60"| அணு<br /> எண்!! width="100" | அணுநிறை!! width="50"|கூட்டம் !! width="50|மீள்வரிசை
|-style="background-color:#cccccc"
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[அலுமினியம்]] (Aluminum)||Al||13||26.9815386(8)||13||3
|[[அக்டினியம்]] || Ac || 89 || [227]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|-style="background-color:#ff99cc"
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[அமெரிக்கம்]]||Am||95||[243]{{fn|1}}||&nbsp;||7
|[[அந்திமனி]] (Stibium) || Sb || 51 || 121.760(1){{fn|2}} || 15 || 5
|-style="background-color:#cccc99"
|- style bgcolor="#ff99cc"
|id="Antimony"|[[ஆண்ட்டிமனி]] (Stibium)||Sb||51||121.760(1){{fn|2}}||15||5
|[[அமெரிக்கியம்]] || Am || 95 || [243]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[அயடீன்]] || I || 53 || 126.904 47(3) || 17 || 5
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[அலுமீனியம்]] || Al || 13 || 26.9815386(8) || 13 || 3
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[அஸ்டாடைன்]] || At || 85 || [210]{{fn|1}} || 17 || 6
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[ஆக்ஸிஜன்]] || O || 8 || 15.9994(3){{fn|2}} {{fn|4}} || 16 || 2
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[ஆர்கன்]] || Ar || 18 || 39.948(1){{fn|2}} {{fn|4}} || 18 || 3
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[ஆர்சனிக்]] || As || 33 || 74.92160(2) || 15 || 4
|-
|Argentum ஆர்ஜெண்டம்&mdash;''see [[(வெள்ளி (உலோகம்)|வெள்ளி]]'' || Ag
|- style bgcolor="background-color:#c0ffffcccccc"
|[[ஆர்கான்இந்தியம்]] ||Ar In ||18 49 ||39 114.948818(13){{fn|2}} {{fn|4}}| 13 |18||3 5
|- style bgcolor="background-color:#cccc99ffc0c0"
|[[ஆர்செனிக்இரிடியம்]] ||As Ir ||33 77 ||74 192.92160217(23) ||15 9 ||4 6
|- style bgcolor="background-color:#ffff99ffc0c0"
|[[இரும்பு]] (Ferrum) || Fe || 26 || 55.845(2) || 8 || 4
|[[ஆஸ்ட்டடைன்]]||At||85||[210]{{fn|1}}||17||6
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[ஈயம்]] (Plumbum) || Pb || 82 || 207.2(1){{fn|2}} {{fn|4}} || 14 || 6
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்குவாடியம்]] || Uuq || 114 || [289]{{fn|1}} || 14 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்ட்ரியம்]] || Uut || 113 || [284]{{fn|1}} || 13 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[உனுன்பியம்]] || Uub || 112 || [285]{{fn|1}} || 12 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்பெண்டியம்]] || Uup || 115 || [288]{{fn|1}} || 15 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்ஹெக்சியம்]] || Uuh || 116 || [292]{{fn|1}} || 16 || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[எர்பியம்]] || Er || 68 || 167.259(3){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[ஐதரசன்]] || H || 1 || 1.00794(7){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} || 1 || 1
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[ஐன்ஸ்டீனியம்]] || Es || 99 || [252]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ஒஸ்மியம்]] || Os || 76 || 190.23(3){{fn|2}} || 8 || 6
|-
|Aurum&mdash;''see [[தங்கம்]]'' (ஔரம்)&mdash; || Au
|- style bgcolor="background-color:#ffdeadffc0c0"
|[[பேரியம்கட்மியம்]] ||Ba Cd ||56 48 ||137 112.327411(78)|{{fn|2}} || 12 ||6 5
|- style bgcolor="background-color:#ff99ccffbfff"
|[[பெர்க்கிலியம்கடோலினம்]] ||Bk Gd ||97 64 ||[247] 157.25(3){{fn|12}} || &nbsp; ||7 6
|- style bgcolor="background-color:#ffdeada0ffa0"
|[[பெரிலியம்கந்தகம்]] ||Be S ||4 16 ||9 32.012182065(35)|{{fn|2}} {{fn|4}} |2| 16 || 3
|- style bgcolor="background-color:#ccccccffdead"
|[[பிஸ்மத்கல்சியம்]] ||Bi Ca ||83 20 ||208 40.98040078(14){{fn|2}} |15| 2 |6| 4
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0cccccc"
|[[போஃரியம்கல்லியம்]] ||Bh Ga ||107 31 ||[264]{{fn| 69.723(1}}) ||7 13 ||7 4
|- style bgcolor="background-color:#cccc99ff99cc"
|[[போரான்கலிபோர்னியம்]] ||B Cf ||5 98 ||10.811(7){{fn|2}} [251]{{fn|31}} {{fn|4}}| &nbsp; |13||2 7
|-style="background-color:#ffff99"
|[[புரோமின்]]||Br||35||79.904(1)||17||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[காட்மியம்]]||Cd||48||112.411(8){{fn|2}}||12||5
|-style="background-color:#ff6666"
|id="Caesium"|[[சீசியம்]] (Cesium)||Cs||55||132.9054519(2)||1||6
|-style="background-color:#ffdead"
|[[கால்சியம்]]||Ca||20||40.078(4){{fn|2}}||2||4
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[கலிஃவோர்னியம்]]||Cf||98||[251]{{fn|1}}||&nbsp;||7
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[கரிமம்]]||C||6||12.0107(8){{fn|2}} {{fn|4}}||14||2
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[சீரியம்]]||Ce||58||140.116(1){{fn|2}}||&nbsp;||6
|-
| [[பொட்டாசியம்]] || K
|Cesium&mdash;''see [[#Caesium|Caesium]]''||Cs
|- style bgcolor="background-color:#ffff99a0ffa0"
|[[குளோரின்கரிமம்]] ||Cl C ||17 6 ||35 12.4530107(28){{fn|2}} {{fn|34}} {{fn|4}}| 14 |17||3 2
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ff99cc"
|[[கியூரியம்]] || Cm || 96 || [247]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|[[குரோமியம்]]||Cr||24||51.9961(6)||6||4
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0c0ffff"
|[[கோபால்ட்கிரிப்டோன்]] ||Co Kr ||27 36 ||58 83.933195798(52){{fn|2}} {{fn|93}} || 18 || 4
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ffff99"
|[[செப்புகுளோரின்]] (Cuprum)||Cu Cl ||29 17 ||63 35.546453(32){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} ||11 17 ||4 3
|- style bgcolor="background-color:#ff99ccffc0c0"
|[[கியூரியம்குரோமியம்]] ||Cm Cr ||96 24 ||[247]{{fn|1}} 51.9961(6) ||&nbsp; 6 ||7 4
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0"
|[[கோபால்ட்]] || Co || 27 || 58.933195(5) || 9 || 4
|[[டார்ம்ஸ்டாட்டியம்]]||Ds||110||[271]{{fn|1}}||10||7
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ffbfff"
|[[ட்ப்னியம்சமாரியம்]] ||Db Sm ||105 62 ||[262] 150.36(2){{fn|12}} ||5 &nbsp; ||7 6
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffcccc99"
|[[Dysprosiumசிலிக்கன்]] ||Dy Si ||66 14 ||162 28.5000855(13){{fn|24}} ||&nbsp; 14 ||6 3
|- style bgcolor="background-color:#ff99ccff6666"
|[[சீசியம்]] (Cesium) || Cs || 55 || 132.9054519(2) || 1 || 6
|[[ஐன்ஸ்டினியம்]]||Es||99||[252]{{fn|1}}||&nbsp;||7
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffffc0c0"
|[[எர்பியம்சீபோர்ஜியம்]] ||Er Sg ||68 106 ||167.259(3) [266]{{fn|21}} ||&nbsp; 6 ||6 7
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffffc0c0"
|[[ஐரோப்பியம்செப்பு]] (Cuprum) ||Eu Cu ||63 29 ||151 63.964546(13){{fn|24}} ||&nbsp; 11 ||6 4
|- style bgcolor="background-color:#ff99ccffbfff"
|[[ஃவெர்மியம்செரியம்]] ||Fm Ce ||100 58 ||[257] 140.116(1){{fn|12}} || &nbsp; ||7 6
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[செலெனியம்]] || Se || 34 || 78.96(3){{fn|4}} || 16 || 4
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[செனன்]] || Xe || 54 || 131.293(6){{fn|2}} {{fn|3}} || 18 || 5
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[சோடியம்]] (Natrium) || Na || 11 || 22.98976928(2) || 1 || 3
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[டுப்னியம்]] || Db || 105 || [262]{{fn|1}} || 5 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[டெக்னீட்டியம்]] || Tc || 43 || [98]{{fn|1}} || 7 || 5
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[டெல்லூரியம்]] || Te || 52 || 127.60(3){{fn|2}} || 16 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[டைட்டானியம்]] || Ti || 22 || 47.867(1) || 4 || 4
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[தகரம்]] (Stannum) || Sn || 50 || 118.710(7){{fn|2}} || 14 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தங்கம்]] (Aurum) || Au || 79 || 196.966569(4) || 11 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தங்ஸ்தன்]] (Wolfram) || W || 74 || 183.84(1) || 6 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தந்தாலம்]] || Ta || 73 || 180.94788(2) || 5 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தர்ம்ஸ்டட்டியம்]] || Ds || 110 || [271]{{fn|1}} || 10 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[தல்லியம்]] || Tl || 81 || 204.3833(2) || 13 || 6
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[திஸ்புரோசியம்]] || Dy || 66 || 162.500(1){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[துத்தநாகம்]] || Zn || 30 || 65.409(4) || 12 || 4
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[தூலியம்]] || Tm || 69 || 168.93421(2) || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[டெர்பியம்]] || Tb || 65 || 158.92535(2) || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[தோரியம்]] || Th || 90 || 232.03806(2){{fn|1}} {{fn|2}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[நிக்கல்]] || Ni || 28 || 58.6934(2) || 10 || 4
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[நியான்]] || Ne || 10 || 20.1797(6){{fn|2}} {{fn|3}} || 18 || 2
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[நியோடைமினம்]] || Nd || 60 || 144.242(3){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[நியோபியம்]] || Nb || 41 || 92.906 38(2) || 5 || 5
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[நெப்டியூனியம்]] || Np || 93 || [237]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|-
|Ferrum நேட்ரியம்&mdash;''see [[#Iron|Iron]](சோடியம்)'' ||Fe Na
|- style bgcolor="background-color:#ffff99a0ffa0"
|[[ஃவுளூரின்நைதரசன்]] ||F N ||9 7 ||18 14.99840320067(52){{fn|2}} {{fn|174}} || 15 || 2
|- style bgcolor="background-color:#ff6666ff99cc"
|[[பிரான்சியம்நோபெலியம்]] ||Fr No ||87 102 || [223259]{{fn|1}} ||1 &nbsp; || 7
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffffc0c0"
|[[கடோலினியம்பல்லேடியம்]] ||Gd Pd ||64 46 ||157 106.2542(31){{fn|2}} ||&nbsp; 10 ||6 5
|- style bgcolor="background-color:#ccccccffc0c0"
|[[காலியம்பாதரசம்]] ||Ga Hg ||31 80 ||69 200.72359(12) ||13 12 ||4 6
|- style bgcolor="background-color:#cccc99ffbfff"
|[[பிரசியோடைமியம்]] || Pr || 59 || 140.90765(2) || &nbsp; || 6
|[[ஜெர்மானியம்]]||Ge||32||72.64(1)||14||4
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ff6666"
|[[பிரான்சியம்]] || Fr || 87 || [223]{{fn|1}} || 1 || 7
|id="Gold"|[[Gold]] (Aurum)||Au||79||196.966569(4)||11||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[ஹாஃவ்னியம்]]||Hf||72||178.49(2)||4||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[ஹாஸ்சியம்]]||Hs||108||[277]{{fn|1}}||8||7
|-style="background-color:#c0ffff"
|[[ஹீலியம்]]||He||2||4.002602(2){{fn|2}} {{fn|4}}||18||1
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[ஹோல்மியம்]]||Ho||67||164.930 32(2)||&nbsp;||6
|-
|Hydrargyrum பிளம்பம்&mdash;''see [[#Mercury|Mercury]](ஈயம்)'' ||Hg Pb
|- style bgcolor="background-color:#a0ffa0ffc0c0"
|[[பிளாட்டினம்]] || Pt || 78 || 195.084(9) || 10 || 6
|[[ஹைட்ரஜன்]]||H||1||1.00794(7){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}}||1||1
|- style bgcolor="background-color:#cccccc"
|[[இண்டியம்பிஸ்மத்]] ||In Bi ||49 83 ||114 208.81898040(31) ||13 15 ||5 6
|- style bgcolor="background-color:#ffff99ffbfff"
|[[புரொமேதியம்]] || Pm || 61 || [145]{{fn|1}} || &nbsp; || 6
|[[ஐயோடின்]]||I||53||126.904 47(3)||17||5
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ff99cc"
|[[புரோட்டாக்டினியம்]] || Pa || 91 || 231.03588(2){{fn|1}} || &nbsp; || 7
|[[இரிடியம்]]||Ir||77||192.217(3)||9||6
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0ffff99"
|id="Iron"|[[Ironபுரோமின்]] (Ferrum)||Fe Br ||26 35 ||55 79.845904(21) ||8 17 || 4
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[புளூட்டோனியம்]] || Pu || 94 || [244]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[புளோரின்]] || F || 9 || 18.9984032(5) || 17 || 2
|-
|Kalium பெர்ரம்&mdash;''see [[#Potassium|Potassium]](இரும்பு)'' ||K Fe
|- style bgcolor="background-color:#c0ffffff99cc"
|[[Kryptonபேர்க்கலியம்]] ||Kr Bk ||36 97 ||83.798(2) [247]{{fn|21}} {{fn|3}}| &nbsp; |18||4 7
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffff99cc"
|[[Lanthanumபேர்மினம்]] ||La Fm ||57 100 ||138.90547(7) [257]{{fn|21}} || &nbsp; ||6 7
|- style bgcolor="background-color:#ff99ccffdead"
|[[Lawrenciumபேரியம்]] ||Lr Ba ||103 56 ||[262]{{fn 137.327(7) |1}}| 2 |3||7 6
|- style bgcolor="background-color:#ccccccffdead"
|[[பெரிலியம்]] || Be || 4 || 9.012182(3) || 2 || 2
|id="Lead"|[[Lead]] (Plumbum)||Pb||82||207.2(1){{fn|2}} {{fn|4}}||14||6
|- style bgcolor="background-color:#ff6666"
|[[பொட்டாசியம்]] (Kalium) || K || 19 || 39.0983(1) || 1 || 4
|[[Lithium]]||Li||3||6.941(2){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} {{fn|5}}||1||2
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffa0ffa0"
|[[Lutetiumபொஸ்பரசு]] ||Lu P ||71 15 ||174 30.967973762(12){{fn |2}}| 15 || 3||6
|- style bgcolor="background-color:#ffdeadffc0c0"
|[[Magnesiumபோரியம்]] ||Mg Bh ||12 107 ||24.3050(6) [264]{{fn|1}} ||2 7 ||3 7
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0cccc99"
|[[Manganeseபோரொன்]] ||Mn B ||25 5 ||54 10.938045811(57){{fn|2}} {{fn|7|3}} {{fn|4}} || 13 || 2
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0cccc99"
|[[Meitneriumபோலோனியம்]] ||Mt Po ||109 84 || [268210]{{fn|1}} ||9 16 ||7 6
|- style bgcolor="background-color:#ff99ccffdead"
|[[மக்னீசியம்]] || Mg || 12 || 24.3050(6) || 2 || 3
|[[Mendelevium]]||Md||101||[258]{{fn|1}}||&nbsp;||7
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0"
|id="Mercury"|[[Mercury (element)|Mercuryமங்கனீஸ்]] (Hydrargyrum)||Hg Mn ||80 25 ||200 54.59938045(25) ||12 7 ||6 4
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0"
|[[Molybdenumமெயிட்னீரியம்]] ||Mo Mt ||42 109 ||95.94(2) [268]{{fn|21}} ||6 9 ||5 7
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[மென்டல்வியம்]] || Md || 101 || [258]{{fn|1}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[மொலிப்டெனம்]] || Mo || 42 || 95.94(2){{fn|2}} || 6 || 5
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[யுரேனியம்]] || U || 92 || 238.02891(3){{fn|1}} {{fn|2}} {{fn|3}} || &nbsp; || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[யூரோப்பியம்]] || Eu || 63 || 151.964(1){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[ருபிடியம்]] || Rb || 37 || 85.4678(3){{fn|2}} || 1 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ருதபோர்டியம்]] || Rf || 104 || 261{{fn|1}} || 4 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ருதெனியம்]] || Ru || 44 || 101.07(2){{fn|2}} || 8 || 5
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[ரேடான்]] || Rn || 86 || [220]{{fn|1}} || 18 || 6
|- style bgcolor="#ffdead"
|[[ரேடியம்]] || Ra || 88 || [226]{{fn|1}} || 2 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ரெனியம்]] || Re || 75 || 186.207(1) || 7 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ரோடியம்]] || Rh || 45 || 102.905 50(2) || 9 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ரோயெண்ட்ஜீனியம்]] || Rg || 111 || [272]{{fn|1}} || 11 || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[லந்தனம்]] || La || 57 || 138.90547(7){{fn|2}} || &nbsp; || 6
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[லாரென்சியம்]] || Lr || 103 || [262]{{fn|1}} || 3 || 7
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[லித்தியம்]] || Li || 3 || 6.941(2){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} {{fn|5}} || 1 || 2
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[லூட்டெட்டியம்]] || Lu || 71 || 174.967(1){{fn|2}} || 3 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[வனேடியம்]] || V || 23 || 50.9415(1) || 5 || 4
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[வெள்ளி (உலோகம்)|வெள்ளி]] (Argentum) || Ag || 47 || 107.8682(2){{fn|2}} || 11 || 5
|-
| வூல்ப்ராம்&mdash;''(தங்ஸ்தன்)'' || W
|Natrium&mdash;''see [[#Sodium|Sodium]]''||Na
|- style bgcolor="background-color:#ffbfffffc0c0"
|[[Neodymiumஸ்கண்டியம்]] ||Nd Sc ||60 21 ||144 44.242955912(36){{fn |2}}| 3 |&nbsp;||6 4
|-style="background-color:#c0ffff"
|[[Neon]]||Ne||10||20.1797(6){{fn|2}} {{fn|3}}||18||2
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Neptunium]]||Np||93||[237]{{fn|1}}||&nbsp;||7
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Nickel]]||Ni||28||58.6934(2)||10||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Niobium]]||Nb||41||92.906 38(2)||5||5
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[Nitrogen]]||N||7||14.0067(2){{fn|2}} {{fn|4}}||15||2
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Nobelium]]||No||102||[259]{{fn|1}}||&nbsp;||7
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Osmium]]||Os||76||190.23(3){{fn|2}}||8||6
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[Oxygen]]||O||8||15.9994(3){{fn|2}} {{fn|4}}||16||2
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Palladium]]||Pd||46||106.42(1){{fn|2}}||10||5
|-
|Plumbum ஸ்ட்டனம்&mdash;''see [[#Lead|Lead]](தகரம்)'' ||Pb Sn
|- style bgcolor="background-color:#a0ffa0ffdead"
|[[ஸ்ட்ரோண்டியம்]] || Sr || 38 || 87.62(1){{fn|2}} {{fn|4}} || 2 || 5
|[[Phosphorus]]||P||15||30.973762(2)||15||3
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0"
|[[Platinumஸிர்கோனியம்]] ||Pt Zr ||78 40 ||195 91.084224(92){{fn|2}} |10| 4 |6| 5
|- style bgcolor="background-color:#ff99ccffc0c0"
|[[Plutoniumஹவ்னியம்]] ||Pu Hf ||94 72 ||[244]{{fn|1}} 178.49(2) ||&nbsp; 4 ||7 6
|- style bgcolor="background-color:#cccc99ffc0c0"
|[[Poloniumஹஸ்ஸியம்]] ||Po Hs ||84 108 || [210277]{{fn|1}} ||16 8 ||6 7
|- style bgcolor="background-color:#ff6666c0ffff"
|[[ஹீலியம்]] || He || 2 || 4.002602(2){{fn|2}} {{fn|4}} || 18 || 1
|id="Potassium"|[[Potassium]] (Kalium)||K||19||39.0983(1)||1||4
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Praseodymium]]||Pr||59||140.90765(2)||&nbsp;||6
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Promethium]]||Pm||61||[145]{{fn|1}}||&nbsp;||6
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Protactinium]]||Pa||91||231.03588(2){{fn|1}}||&nbsp;||7
|-style="background-color:#ffdead"
|[[Radium]]||Ra||88||[226]{{fn|1}}||2||7
|-style="background-color:#c0ffff"
|[[Radon]]||Rn||86||[220]{{fn|1}}||18||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Rhenium]]||Re||75||186.207(1)||7||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Rhodium]]||Rh||45||102.905 50(2)||9||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Roentgenium]]||Rg||111||[272]{{fn|1}}||11||7
|-style="background-color:#ff6666"
|[[Rubidium]]||Rb||37||85.4678(3){{fn|2}}||1||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Ruthenium]]||Ru||44||101.07(2){{fn|2}}||8||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Rutherfordium]]||Rf||104||261{{fn|1}}||4||7
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Samarium]]||Sm||62||150.36(2){{fn|2}}||&nbsp;||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Scandium]]||Sc||21||44.955912(6)||3||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Seaborgium]]||Sg||106||[266]{{fn|1}}||6||7
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[Selenium]]||Se||34||78.96(3){{fn|4}}||16||4
|-style="background-color:#cccc99"
|[[Silicon]]||Si||14||28.0855(3){{fn|4}}||14||3
|-style="background-color:#ffc0c0"
|id="Silver"|[[Silver]] (Argentum)||Ag||47||107.8682(2){{fn|2}}||11||5
|-style="background-color:#ff6666"
|id="Sodium"|[[Sodium]] (Natrium)||Na||11||22.98976928(2)||1||3
|-
| ஹைட்ரார்கைரம்&mdash;''(பாதரசம்)'' || Hg
|Stannum&mdash;''see [[#Tin|Tin]]''||Sn
|- style bgcolor="#ffbfff"
|-
|[[ஹோல்மியம்]] || Ho || 67 || 164.930 32(2) || &nbsp; || 6
|Stibium&mdash;''see [[#Antimony|Antimony]]''||Sb
|- style bgcolor="background-color:#ffdeadcccc99"
|[[Strontiumஜெர்மானியம்]] ||Sr Ge ||38 32 ||87 72.6264(1){{fn|2}} {{fn|4}}| 14 |2||5 4
|- style bgcolor="background-color:#a0ffa0ffbfff"
|[[SulfurYtterbium]] ||S Yb ||16 70 ||32 173.06504(53){{fn|2}} {{fn|4}}| &nbsp; |16||3 6
|- style bgcolor="background-color:#ffc0c0"
|[[TantalumYttrium]] ||Ta Y ||73 39 ||180 88.9478890585(2) ||5 3 ||6 5
 
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Technetium]]||Tc||43||[98]{{fn|1}}||7||5
|-style="background-color:#cccc99"
|[[Tellurium]]||Te||52||127.60(3){{fn|2}}||16||5
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Terbium]]||Tb||65||158.92535(2)||&nbsp;||6
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Thallium]]||Tl||81||204.3833(2)||13||6
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Thorium]]||Th||90||232.03806(2){{fn|1}} {{fn|2}}||&nbsp;||7
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Thulium]]||Tm||69||168.93421(2)||&nbsp;||6
|-style="background-color:#cccccc"
|id="Tin"|[[Tin]] (Stannum)||Sn||50||118.710(7){{fn|2}}||14||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Titanium]]||Ti||22||47.867(1)||4||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|id="Tungsten"|[[Tungsten]] (Wolfram)||W||74||183.84(1)||6||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Ununbium]]||Uub||112||[285]{{fn|1}}||12||7
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Ununhexium]]||Uuh||116||[292]{{fn|1}}||16||7
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Ununpentium]]||Uup||115||[288]{{fn|1}}||15||7
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Ununquadium]]||Uuq||114||[289]{{fn|1}}||14||7
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Ununtrium]]||Uut||113||[284]{{fn|1}}||13||7
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Uranium]]||U||92||238.02891(3){{fn|1}} {{fn|2}} {{fn|3}}||&nbsp;||7
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Vanadium]]||V||23||50.9415(1)||5||4
|-
|Wolfram&mdash;''see [[#Tungsten|Tungsten]]''||W
|-style="background-color:#c0ffff"
|[[Xenon]]||Xe||54||131.293(6){{fn|2}} {{fn|3}}||18||5
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Ytterbium]]||Yb||70||173.04(3){{fn|2}}||&nbsp;||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Yttrium]]||Y||39||88.90585(2)||3||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Zinc]]||Zn||30||65.409(4)||12||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Zirconium]]||Zr||40||91.224(2){{fn|2}}||4||5
|}
{{element color legend}}
 
==குறிப்பு==
==Notes==
*{{fnb|1}} The element does not have any stable nuclides, and a value in brackets, e.g. [209], indicates the mass number of the longest-lived isotope of the element. However, three elements, Thorium, Protactinium, and Uranium, have a characteristic terrestrial isotopic composition, and thus their atomic mass given.
*{{fnb|2}} The isotopic composition of this element varies in some geological specimens, and the variation may exceed the uncertainty stated in the table.
*{{fnb|5}} The atomic weight of commercial Lithium can vary between 6.939 and 6.996&mdash;analysis of the specific material is necessary to find a more accurate value.
 
== உசாத்துணைகள் ==
== References ==
*Atomic Weights of the Elements 2001, [http://www.iupac.org/publications/pac/2003/7508/7508x1107.html Pure Appl. Chem. 75(8), 1107-1122, 2003]. Retrieved [[June 30]], [[2005]]. Atomic weights of elements with atomic numbers from 1-109 taken from this source.
*[http://www.iupac.org/news/archives/2005/atomic-weights_revised05.html IUPAC Standard Atomic Weights Revised] (2005).
*[http://www.webelements.com/ WebElements Periodic Table]. Retrieved [[June 30]], [[2005]]. Atomic weights of elements with atomic numbers 110-116 taken from this source.
 
[[பகுப்பு:தனிமங்கள் தொடர்பான பட்டியல்கள்]]
==See also==
*[[Chemical elements named after people]]
*[[Chemical elements named after places]]
*[[List of chemical element name etymologies]]
[[பகுப்பு:தனிமங்கள்|*]]
 
[[af:Lys van elemente volgens naam]]
[[ar:ملحق:قائمة العناصر الكيميائية حسب الاسم]]
[[ast:Llistáu d'elementos por nome]]
[[br:Roll an elfennoù hervez o anvioù]]
[[cy:Rhestr elfennau yn nhrefn yr wyddor]]
[[hu:Kémiai elemek listája névsorrendben]]
[[ia:Lista de elementos per nomine]]
[[ja:元素の名前順一覧]]
[[lb:Lëscht vun den Elementer no Numm]]
[[nl:Lijst van elementen op naam]]
[[pl:Pierwiastki chemiczne według nazw]]
[[ro:Lista elementelor chimice după nume]]
[[ru:Алфавитный список химических элементов]]
[[sk:Zoznam chemických prvkov podľa mena]]
[[sl:Seznam kemičnih elementov po abecedi]]
[[wa:Djivêye des elemints tchimikes, d' après leu no]]
[[zh:元素名称列表]]
[[zh-yue:元素名稱列表]]
51,759

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1020880" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது