"பரிமாற்றுக் குலம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு