எஸ். என். லட்சுமி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு