இசைப் பாடலின் பகுதிகள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு