பிட்கன் தீவுகள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு