"ஒன்றிய வாழ்வு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு