"சாய்வு இருக்கை" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு