சுலோவேனிய மொழி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு