ஜிம் யோங் கிம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு