குளூட்டாமிக் காடி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு