"மின்னிலையாற்றல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு