"பெயர்வாரியாக தனிமங்களின் பட்டியல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

10,233 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  8 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
தனிமங்களின் [[குறியெழுத்து]], [[அணுவெண்]] [[அணுப் பொருண்மை]], நிலையான [[மாற்றுரு]], நெடுங்குழு எண், கிடைவரிசை எண் முதலிய குறிக்கபட்டுள்ளன.
 
{| class="wikitable sortable"
{|border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
|-
|-bgcolor="#efefef"
![[அணு எண்]]
!width="150"|பெயர்
!width="75"|[[தனிமங்களின் குறியெழுத்துப் பட்டியல்|குறி எழுத்து]]
!width="75"|[[தனிமங்களின் எண் பட்டியல்|அணு எண்]]
!width="110"|[[தனிமங்களின் அணுப் பொருண்மைப் பட்டியல்|அணுப் பொருண்மை]]
!width="50"|நெடுங்குழு
!width="50"|கிடை வரிசை
 
 
|-style="background-color:#ff99cc"
![[தனிமங்களின் குறியெழுத்துப் பட்டியல்|குறி]]
|[[ஆக்டினியம்]]||Ac||89||[227]{{fn|1}}|| ||7
 
|-style="background-color:#cccccc"
 
|[[அலுமினியம்]] (Aluminum)||Al||13||26.9815386(8)||13||3
![[தனிமம்]]
|-style="background-color:#ff99cc"
 
|[[அமெரிக்கம்]]||Am||95||[243]{{fn|1}}|| ||7
 
|-style="background-color:#cccc99"
![[நெடுங்குழு (தனிம அட்டவணை)|நெடுங்குழு]]
|id="Antimony"|[[ஆண்ட்டிமனி]] (Stibium)||Sb||51||121.760(1){{fn|2}}||15||5
 
 
![[Period (periodic table)|Period]]
 
 
![[அணு நிறை]]
[[Atomic mass unit|u]] [[Uncertainty#Measurements|()]]
 
![[அடர்த்தி]]
[[Gram|g]] / [[Cubic centimetre|cm3]]
 
![[உருகுநிலை]]
[[கெல்வின்|K]]
 
![[கொதிநிலை]]
[[கெல்வின்|K]]
 
![[Specific heat capacity|Heat]]
[[ஜூல்|J]] / [[gram|g]] [[கெல்வின்|K]]
 
![[எலக்ட்ரான் கவர் திறன்]]
[[வோல்ட்டு|V]]
 
![[Abundance of elements in Earth's crust|Abundance]]
[[Milligram|mg]] / [[கிலோகிராம்|kg]]
 
|-style="display:none;"
| -999 || !a || !a || -999 || -999 || -999 || -999 || -999 || -999 || -999 || -999 || -999
|-
| 1 || style="background-color:#a0ffa0" | H || [[நீரியம்]] || 1 || 1 || {{sort|001|1.00794(7)}}{{ref|2|2}} {{ref|3|3}} {{ref|4|4}} {{ref|9|9}} || 0.00008988 || 14.175 || 20.28 || 14.304 || 2.20 || 1400
|Argentum—''see [[வெள்ளி (உலோகம்)|வெள்ளி]]''||Ag
|-style="background-color:#c0ffff"
|[[ஆர்கான்]]||Ar||18||39.948(1){{fn|2}} {{fn|4}}||18||3
|-style="background-color:#cccc99"
|[[ஆர்செனிக்]]||As||33||74.92160(2)||15||4
|-style="background-color:#ffff99"
|[[ஆஸ்ட்டடைன்]]||At||85||[210]{{fn|1}}||17||6
|-
| 2 || style="background-color:#c0ffff" | He || [[ஈலியம்]] || 18 || 1 || {{sort|004|4.002602(2)}}{{ref|2|2}} {{ref|4|4}} || 0.0001785 || 0.95{{ref|6|6}} || 4.22 || 5.193 || – || 0.008
|Aurum—''see [[தங்கம்]]''||Au
|-style="background-color:#ffdead"
|[[பேரியம்]]||Ba||56||137.327(7)||2||6
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[பெர்க்கிலியம்]]||Bk||97||[247]{{fn|1}}|| ||7
|-style="background-color:#ffdead"
|[[பெரிலியம்]]||Be||4||9.012182(3)||2||2
|-style="background-color:#cccccc"
|[[பிஸ்மத்]]||Bi||83||208.98040(1)||15||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[போஃரியம்]]||Bh||107||[264]{{fn|1}}||7||7
|-style="background-color:#cccc99"
|[[போரான்]]||B||5||10.811(7){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}}||13||2
|-style="background-color:#ffff99"
|[[புரோமின்]]||Br||35||79.904(1)||17||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[காட்மியம்]]||Cd||48||112.411(8){{fn|2}}||12||5
|-style="background-color:#ff6666"
|id="Caesium"|[[சீசியம்]] (Cesium)||Cs||55||132.9054519(2)||1||6
|-style="background-color:#ffdead"
|[[கால்சியம்]]||Ca||20||40.078(4){{fn|2}}||2||4
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[கலிஃவோர்னியம்]]||Cf||98||[251]{{fn|1}}|| ||7
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[கரிமம்]]||C||6||12.0107(8){{fn|2}} {{fn|4}}||14||2
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[சீரியம்]]||Ce||58||140.116(1){{fn|2}}|| ||6
|-
| 3 || style="background-color:#ff6666" | Li || [[லித்தியம்]] || 1 || 2 || {{sort|007|6.941(2)}}{{ref|2|2}} {{ref|3|3}} {{ref|4|4}} {{ref|5|5}} {{ref|9|9}} || 0.534 || 453.85 || 1615 || 3.582 || 0.98 || 20
|Cesium—''see [[#Caesium|Caesium]]''||Cs
|-style="background-color:#ffff99"
|[[குளோரின்]]||Cl||17||35.453(2){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}}||17||3
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[குரோமியம்]]||Cr||24||51.9961(6)||6||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[கோபால்ட்]]||Co||27||58.933195(5)||9||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[செப்பு]] (Cuprum)||Cu||29||63.546(3){{fn|4}}||11||4
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[கியூரியம்]]||Cm||96||[247]{{fn|1}}|| ||7
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[டார்ம்ஸ்டாட்டியம்]]||Ds||110||[271]{{fn|1}}||10||7
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[ட்ப்னியம்]]||Db||105||[262]{{fn|1}}||5||7
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Dysprosium]]||Dy||66||162.500(1){{fn|2}}|| ||6
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[ஐன்ஸ்டினியம்]]||Es||99||[252]{{fn|1}}|| ||7
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[எர்பியம்]]||Er||68||167.259(3){{fn|2}}|| ||6
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[ஐரோப்பியம்]]||Eu||63||151.964(1){{fn|2}}|| ||6
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[ஃவெர்மியம்]]||Fm||100||[257]{{fn|1}}|| ||7
|-
| 4 || style="background-color:#ffdead" | Be || [[பெரிலியம்]] || 2 || 2 || {{sort|009|9.012182(3)}} || 1.85 || 1560.15 || 2742 || 1.825 || 1.57 || 2.8
|Ferrum—''see [[#Iron|Iron]]''||Fe
|-style="background-color:#ffff99"
|[[ஃவுளூரின்]]||F||9||18.9984032(5)||17||2
|-style="background-color:#ff6666"
|[[பிரான்சியம்]]||Fr||87||[223]{{fn|1}}||1||7
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[கடோலினியம்]]||Gd||64||157.25(3){{fn|2}}|| ||6
|-style="background-color:#cccccc"
|[[காலியம்]]||Ga||31||69.723(1)||13||4
|-style="background-color:#cccc99"
|[[ஜெர்மானியம்]]||Ge||32||72.64(1)||14||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|id="Gold"|[[Gold]] (Aurum)||Au||79||196.966569(4)||11||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[ஹாஃவ்னியம்]]||Hf||72||178.49(2)||4||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[ஹாஸ்சியம்]]||Hs||108||[277]{{fn|1}}||8||7
|-style="background-color:#c0ffff"
|[[ஹீலியம்]]||He||2||4.002602(2){{fn|2}} {{fn|4}}||18||1
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[ஹோல்மியம்]]||Ho||67||164.930 32(2)|| ||6
|-
| 5 || style="background-color:#cccc99" | B || [[போரான்]] || 13 || 2 || {{sort|011|10.811(7){{ref|2|2}} {{ref|3|3}} {{ref|4|4}}}} {{ref|9|9}} || 2.34 || 2573.15 || 4200 || 1.026 || 2.04 || 10
|Hydrargyrum—''see [[#Mercury|Mercury]]''||Hg
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[ஹைட்ரஜன்]]||H||1||1.00794(7){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}}||1||1
|-style="background-color:#cccccc"
|[[இண்டியம்]]||In||49||114.818(3)||13||5
|-style="background-color:#ffff99"
|[[ஐயோடின்]]||I||53||126.904 47(3)||17||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[இரிடியம்]]||Ir||77||192.217(3)||9||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|id="Iron"|[[Iron]] (Ferrum)||Fe||26||55.845(2)||8||4
|-
| 6 || style="background-color:#a0ffa0" | C || [[கரிமம்]] || 14 || 2 || {{sort|012|12.0107(8){{ref|2|2}} {{ref|4|4}}}} {{ref|9|9}} || 2.267 || 3948.15{{ref|7|7}} || 4300 || 0.709 || 2.55 || 200
|Kalium—''see [[#Potassium|Potassium]]''||K
|-style="background-color:#c0ffff"
|[[Krypton]]||Kr||36||83.798(2){{fn|2}} {{fn|3}}||18||4
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Lanthanum]]||La||57||138.90547(7){{fn|2}}|| ||6
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Lawrencium]]||Lr||103||[262]{{fn|1}}||3||7
|-style="background-color:#cccccc"
|id="Lead"|[[Lead]] (Plumbum)||Pb||82||207.2(1){{fn|2}} {{fn|4}}||14||6
|-style="background-color:#ff6666"
|[[Lithium]]||Li||3||6.941(2){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} {{fn|5}}||1||2
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Lutetium]]||Lu||71||174.967(1){{fn|2}}||3||6
|-style="background-color:#ffdead"
|[[Magnesium]]||Mg||12||24.3050(6)||2||3
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Manganese]]||Mn||25||54.938045(5)||7||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Meitnerium]]||Mt||109||[268]{{fn|1}}||9||7
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Mendelevium]]||Md||101||[258]{{fn|1}}|| ||7
|-style="background-color:#ffc0c0"
|id="Mercury"|[[Mercury (element)|Mercury]] (Hydrargyrum)||Hg||80||200.59(2)||12||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Molybdenum]]||Mo||42||95.94(2){{fn|2}}||6||5
|-
| 7 || style="background-color:#a0ffa0" | N || [[நைட்ரசன்]] || 15 || 2 || {{sort|014|14.0067(2){{ref|2|2}} {{ref|4|4}}}} {{ref|9|9}} || 0.0012506 || 63.29 || 77.36 || 1.04 || 3.04 || 19
|Natrium—''see [[#Sodium|Sodium]]''||Na
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Neodymium]]||Nd||60||144.242(3){{fn|2}}|| ||6
|-style="background-color:#c0ffff"
|[[Neon]]||Ne||10||20.1797(6){{fn|2}} {{fn|3}}||18||2
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Neptunium]]||Np||93||[237]{{fn|1}}|| ||7
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Nickel]]||Ni||28||58.6934(2)||10||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Niobium]]||Nb||41||92.906 38(2)||5||5
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[Nitrogen]]||N||7||14.0067(2){{fn|2}} {{fn|4}}||15||2
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Nobelium]]||No||102||[259]{{fn|1}}|| ||7
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Osmium]]||Os||76||190.23(3){{fn|2}}||8||6
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[Oxygen]]||O||8||15.9994(3){{fn|2}} {{fn|4}}||16||2
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Palladium]]||Pd||46||106.42(1){{fn|2}}||10||5
|-
| 8 || style="background-color:#a0ffa0" | O || [[ஆக்சிசன்]] || 16 || 2 || {{sort|016|15.9994(3){{ref|2|2}} {{ref|4|4}}}} {{ref|9|9}} || 0.001429 || 50.5 || 90.20 || 0.918 || 3.44 || 461000
|Plumbum—''see [[#Lead|Lead]]''||Pb
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[Phosphorus]]||P||15||30.973762(2)||15||3
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Platinum]]||Pt||78||195.084(9)||10||6
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Plutonium]]||Pu||94||[244]{{fn|1}}|| ||7
|-style="background-color:#cccc99"
|[[Polonium]]||Po||84||[210]{{fn|1}}||16||6
|-style="background-color:#ff6666"
|id="Potassium"|[[Potassium]] (Kalium)||K||19||39.0983(1)||1||4
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Praseodymium]]||Pr||59||140.90765(2)|| ||6
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Promethium]]||Pm||61||[145]{{fn|1}}|| ||6
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Protactinium]]||Pa||91||231.03588(2){{fn|1}}|| ||7
|-style="background-color:#ffdead"
|[[Radium]]||Ra||88||[226]{{fn|1}}||2||7
|-style="background-color:#c0ffff"
|[[Radon]]||Rn||86||[220]{{fn|1}}||18||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Rhenium]]||Re||75||186.207(1)||7||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Rhodium]]||Rh||45||102.905 50(2)||9||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Roentgenium]]||Rg||111||[272]{{fn|1}}||11||7
|-style="background-color:#ff6666"
|[[Rubidium]]||Rb||37||85.4678(3){{fn|2}}||1||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Ruthenium]]||Ru||44||101.07(2){{fn|2}}||8||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Rutherfordium]]||Rf||104||261{{fn|1}}||4||7
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Samarium]]||Sm||62||150.36(2){{fn|2}}|| ||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Scandium]]||Sc||21||44.955912(6)||3||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Seaborgium]]||Sg||106||[266]{{fn|1}}||6||7
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[Selenium]]||Se||34||78.96(3){{fn|4}}||16||4
|-style="background-color:#cccc99"
|[[Silicon]]||Si||14||28.0855(3){{fn|4}}||14||3
|-style="background-color:#ffc0c0"
|id="Silver"|[[Silver]] (Argentum)||Ag||47||107.8682(2){{fn|2}}||11||5
|-style="background-color:#ff6666"
|id="Sodium"|[[Sodium]] (Natrium)||Na||11||22.98976928(2)||1||3
|-
| 9 || style="background-color:#ffff99" | F || [[புளோரின்]] || 17 || 2 || {{sort|019|18.9984032(5)}} || 0.001696 || 53.63 || 85.03 || 0.824 || 3.98 || 585
|Stannum—''see [[#Tin|Tin]]''||Sn
|-
| 10 || style="background-color:#c0ffff" | Ne || [[நியான்]] || 18 || 2 || {{sort|020|20.1797(6){{ref|2|2}} {{ref|3|3}}}} || 0.0008999 || 24.703 || 27.07 || 1.03 || – || 0.005
|Stibium—''see [[#Antimony|Antimony]]''||Sb
|-style="background-color:#ffdead"
|[[Strontium]]||Sr||38||87.62(1){{fn|2}} {{fn|4}}||2||5
|-style="background-color:#a0ffa0"
|[[Sulfur]]||S||16||32.065(5){{fn|2}} {{fn|4}}||16||3
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Tantalum]]||Ta||73||180.94788(2)||5||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Technetium]]||Tc||43||[98]{{fn|1}}||7||5
|-style="background-color:#cccc99"
|[[Tellurium]]||Te||52||127.60(3){{fn|2}}||16||5
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Terbium]]||Tb||65||158.92535(2)|| ||6
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Thallium]]||Tl||81||204.3833(2)||13||6
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Thorium]]||Th||90||232.03806(2){{fn|1}} {{fn|2}}|| ||7
|-style="background-color:#ffbfff"
|[[Thulium]]||Tm||69||168.93421(2)|| ||6
|-style="background-color:#cccccc"
|id="Tin"|[[Tin]] (Stannum)||Sn||50||118.710(7){{fn|2}}||14||5
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Titanium]]||Ti||22||47.867(1)||4||4
|-style="background-color:#ffc0c0"
|id="Tungsten"|[[Tungsten]] (Wolfram)||W||74||183.84(1)||6||6
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Ununbium]]||Uub||112||[285]{{fn|1}}||12||7
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Ununhexium]]||Uuh||116||[292]{{fn|1}}||16||7
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Ununpentium]]||Uup||115||[288]{{fn|1}}||15||7
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Ununquadium]]||Uuq||114||[289]{{fn|1}}||14||7
|-style="background-color:#cccccc"
|[[Ununtrium]]||Uut||113||[284]{{fn|1}}||13||7
|-style="background-color:#ff99cc"
|[[Uranium]]||U||92||238.02891(3){{fn|1}} {{fn|2}} {{fn|3}}|| ||7
|-style="background-color:#ffc0c0"
|[[Vanadium]]||V||23||50.9415(1)||5||4
|-
| 11 || style="background-color:#ff6666" | Na || [[சோடியம்]] || 1 || 3 || {{sort|023|22.98976928(2)}} || 0.971 || 371.15 || 1156 || 1.228 || 0.93 || 23600
|Wolfram—''see [[#Tungsten|Tungsten]]''||W
|-
|-style="background-color:#c0ffff"
| 12 || style="background-color:#ffdead" | Mg || [[மக்னீசியம்]] || 2 || 3 || {{sort|024|24.3050(6)}} || 1.738 || 923.15 || 1363 || 1.023 || 1.31 || 23300
|[[Xenon]]||Xe||54||131.293(6){{fn|2}} {{fn|3}}||18||5
|-
|-style="background-color:#ffbfff"
| 13 || style="background-color:#cccccc" | Al || [[அலுமினியம்]] || 13 || 3 || {{sort|027|26.9815386(8)}} || 2.698 || 933.4 || 2792 || 0.897 || 1.61 || 82300
|[[Ytterbium]]||Yb||70||173.04(3){{fn|2}}|| ||6
|-
|-style="background-color:#ffc0c0"
| 14 || style="background-color:#cccc99" | Si || [[சிலிக்கான்]] || 14 || 3 || {{sort|028|28.0855(3)}}{{ref|4|4}} {{ref|9|9}} || 2.3296 || 1683.15 || 3538 || 0.705 || 1.9 || 282000
|[[Yttrium]]||Y||39||88.90585(2)||3||5
|-
|-style="background-color:#ffc0c0"
| 15 || style="background-color:#a0ffa0" | P || [[பாசுபரசு]] || 15 || 3 || {{sort|031|30.973762(2)}} || 1.82 || 317.25 || 553 || 0.769 || 2.19 || 1050
|[[Zinc]]||Zn||30||65.409(4)||12||4
|-
|-style="background-color:#ffc0c0"
| 16 || style="background-color:#a0ffa0" | S || [[கந்தகம்]] || 16 || 3 || {{sort|032|32.065(5)}}{{ref|2|2}} {{ref|4|4}} {{ref|9|9}} || 2.067 || 388.51 || 717.8 || 0.71 || 2.58 || 350
|[[Zirconium]]||Zr||40||91.224(2){{fn|2}}||4||5
|-
| 17 || style="background-color:#ffff99" | Cl || [[குளோரின்]] || 17 || 3 || {{sort|035|35.453(2)}}{{ref|2|2}} {{ref|3|3}} {{ref|4|4}} {{ref|9|9}} || 0.003214 || 172.31 || 239.11 || 0.479 || 3.16 || 145
|-
| 18 || style="background-color:#c0ffff" | Ar || [[ஆர்கான்]] || 18 || 3 || {{sort|040|39.948(1)}}{{ref|2|2}} {{ref|4|4}} || 0.0017837 || 83.96 || 87.30 || 0.52 || – || 3.5
|-
| 19 || style="background-color:#ff6666" | K || [[பொட்டாசியம்]] || 1 || 4 || {{sort|039|39.0983(1)}} || 0.862 || 336.5 || 1032 || 0.757 || 0.82 || 20900
|-
| 20 || style="background-color:#ffdead" | Ca || [[கல்சியம்]] || 2 || 4 || {{sort|041|40.078(4)}}{{ref|2|2}} || 1.54 || 1112.15 || 1757 || 0.647 || 1 || 41500
|-
| 21 || style="background-color:#ffc0c0" | Sc || [[இசுக்காண்டியம்]] || 3 || 4 || {{sort|045|44.955912(6)}} || 2.989 || 1812.15 || 3109 || 0.568 || 1.36 || 22
|-
| 22 || style="background-color:#ffc0c0" | Ti || [[டைட்டேனியம்]] || 4 || 4 || {{sort|048|47.867(1)}} || 4.54 || 1933.15 || 3560 || 0.523 || 1.54 || 5650
|-
| 23 || style="background-color:#ffc0c0" | V || [[வனேடியம்]] || 5 || 4 || {{sort|051|50.9415(1)}} || 6.11 || 2175.15 || 3680 || 0.489 || 1.63 || 120
|-
| 24 || style="background-color:#ffc0c0" | Cr || [[குரோமியம்]] || 6 || 4 || {{sort|052|51.9961(6)}} || 7.15 || 2130.15 || 2944 || 0.449 || 1.66 || 102
|-
| 25 || style="background-color:#ffc0c0" | Mn || [[மாங்கனீசு]] || 7 || 4 || {{sort|055|54.938045(5)}} || 7.44 || 1519.15 || 2334 || 0.479 || 1.55 || 950
|-
| 26 || style="background-color:#ffc0c0" | Fe || [[இரும்பு]] || 8 || 4 || {{sort|056|55.845(2)}} || 7.874 || 1808.15 || 3134 || 0.449 || 1.83 || 56300
|-
| 27 || style="background-color:#ffc0c0" | Co || [[Cobalt]] || 9 || 4 || {{sort|059|58.933195(5)}} || 8.86 || 1768.15 || 3200 || 0.421 || 1.88 || 25
|-
| 28 || style="background-color:#ffc0c0" | Ni || [[நிக்கல்]] || 10 || 4 || {{sort|058|58.6934(4)}} || 8.912 || 1726.15 || 3186 || 0.444 || 1.91 || 84
|-
| 29 || style="background-color:#ffc0c0" | Cu || [[செப்பு]] || 11 || 4 || {{sort|064|63.546(3)}}{{ref|4|4}} || 8.96 || 1357.75 || 2835 || 0.385 || 1.9 || 60
|-
| 30 || style="background-color:#ffc0c0" | Zn || [[துத்தநாகம்]] || 12 || 4 || {{sort|065|65.38(2)}} || 7.134 || 692.88 || 1180 || 0.388 || 1.65 || 70
|-
| 31 || style="background-color:#cccccc" | Ga || [[காலியம்]] || 13 || 4 || {{sort|070|69.723(1)}} || 5.907 || 302.91 || 2477 || 0.371 || 1.81 || 19
|-
| 32 || style="background-color:#cccc99" | Ge || [[ஜேர்மானியம்]] || 14 || 4 || {{sort|073|72.63(1)}} || 5.323 || 1211.45 || 3106 || 0.32 || 2.01 || 1.5
|-
| 33 || style="background-color:#cccc99" | As || [[ஆர்சனிக்]] || 15 || 4 || {{sort|075|74.92160(2)}} || 5.776 || 1090.15{{ref|7|7}} || 887 || 0.329 || 2.18 || 1.8
|-
| 34 || style="background-color:#a0ffa0" | Se || [[செலீனியம்]] || 16 || 4 || {{sort|079|78.96(3)}}{{ref|4|4}} || 4.809 || 494.15 || 958 || 0.321 || 2.55 || 0.05
|-
| 35 || style="background-color:#ffff99" | Br || [[புரோமின்]] || 17 || 4 || {{sort|080|79.904(1)}} || 3.122 || 266.05 || 332.0 || 0.474 || 2.96 || 2.4
|-
| 36 || style="background-color:#c0ffff" | Kr || [[கிருப்டான்]] || 18 || 4 || {{sort|084|83.798(2)}}{{ref|2|2}} {{ref|3|3}} || 0.003733 || 115.93 || 119.93 || 0.248 || 3 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 37 || style="background-color:#ff6666" | Rb || [[ருபீடியம்]] || 1 || 5 || {{sort|085|85.4678(3)}}{{ref|2|2}} || 1.532 || 312.79 || 961 || 0.363 || 0.82 || 90
|-
| 38 || style="background-color:#ffdead" | Sr || [[இசுட்ரோன்சியம்]] || 2 || 5 || {{sort|087|87.62(1)}}{{ref|2|2}} {{ref|4|4}} || 2.64 || 1042.15 || 1655 || 0.301 || 0.95 || 370
|-
| 39 || style="background-color:#ffc0c0" | Y || [[யிற்றியம்]] || 3 || 5 || {{sort|089|88.90585(2)}} || 4.469 || 1799.15 || 3609 || 0.298 || 1.22 || 33
|-
| 40 || style="background-color:#ffc0c0" | Zr || [[Zirconium]] || 4 || 5 || {{sort|091|91.224(2)}}{{ref|2|2}} || 6.506 || 2125.15 || 4682 || 0.278 || 1.33 ||165
|-
| 41 || style="background-color:#ffc0c0" | Nb || [[நையோபியம்]] || 5 || 5 || {{sort|093|92.90638(2)}} || 8.57 || 2741.15 || 5017 || 0.265 || 1.6 || 20
|-
| 42 || style="background-color:#ffc0c0" | Mo || [[மாலிப்டினம்]] || 6 || 5 || {{sort|096|95.96(2)}}{{ref|2|2}} || 10.22 || 2890.15 || 4912 || 0.251 || 2.16 || 1.2
|-
| 43 || style="background-color:#ffc0c0" | Tc || [[டெக்னீசியம்]] || 7 || 5 || {{sort|098|[98]{{ref|1|1}}}} || 11.5 || 2473.15 || 5150 || – || 1.9 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 44 || style="background-color:#ffc0c0" | Ru || [[ருத்தேனியம்]] || 8 || 5 || 101.07(2){{ref|2|2}} || 12.37 || 2523.15 || 4423 || 0.238 || 2.2 || 0.001
|-
| 45 || style="background-color:#ffc0c0" | Rh || [[ரோடியம்]] || 9 || 5 || 102.90550(2) || 12.41 || 2239.15 || 3968 || 0.243 || 2.28 || 0.001
|-
| 46 || style="background-color:#ffc0c0" | Pd || [[பலேடியம்]] || 10 || 5 || 106.42(1){{ref|2|2}} || 12.02 || 1825.15 || 3236 || 0.244 || 2.2 || 0.015
|-
| 47 || style="background-color:#ffc0c0" | Ag || [[வெள்ளி (மாழை)]] || 11 || 5 || 107.8682(2){{ref|2|2}} || 10.501 || 1234.15 || 2435 || 0.235 || 1.93 || 0.075
|-
| 48 || style="background-color:#ffc0c0" | Cd || [[காட்மியம்]] || 12 || 5 || 112.411(8){{ref|2|2}} || 8.69 || 594.33 || 1040 || 0.232 || 1.69 || 0.159
|-
| 49 || style="background-color:#cccccc" | In || [[இண்டியம்]] || 13 || 5 || 114.818(3) || 7.31 || 429.91 || 2345 || 0.233 || 1.78 || 0.25
|-
| 50 || style="background-color:#cccccc" | Sn || [[வெள்ளீயம்]] || 14 || 5 || 118.710(7){{ref|2|2}} || 7.287 || 505.21 || 2875 || 0.228 || 1.96 || 2.3
|-
| 51 || style="background-color:#cccc99" | Sb || [[அந்திமனி]] || 15 || 5 || 121.760(1){{ref|2|2}} || 6.685 || 904.05 || 1860 || 0.207 || 2.05 || 0.2
|-
| 52 || style="background-color:#cccc99" | Te || [[டெலூரியம்]] || 16 || 5 || 127.60(3){{ref|2|2}} || 6.232 || 722.8 || 1261 || 0.202 || 2.1 || 0.001
|-
| 53 || style="background-color:#ffff99" | I || [[அயோடின்]] || 17 || 5 || 126.90447(3) || 4.93 || 386.65 || 457.4 || 0.214 || 2.66 || 0.45
|-
| 54 || style="background-color:#c0ffff" | Xe || [[செனான்]] || 18 || 5 || 131.293(6){{ref|2|2}} {{ref|3|3}} || 0.005887 || 161.45 || 165.03 || 0.158 || 2.6 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 55 || style="background-color:#ff6666" | Cs || [[சீசியம்]] || 1 || 6 || 132.9054519(2) || 1.873 || 301.7 || 944 || 0.242 || 0.79 || 3
|-
| 56 || style="background-color:#ffdead" | Ba || [[பேரியம்]] || 2 || 6 || 137.327(7) || 3.594 || 1002.15 || 2170 || 0.204 || 0.89 || 425
|-
| 57 || style="background-color:#ffbfff" | La || [[இலந்தனம்]] || || 6 || 138.90547(7){{ref|2|2}} || 6.145 || 1193.15 || 3737 || 0.195 || 1.1 || 39
|-
| 58 || style="background-color:#ffbfff" | Ce || [[சீரியம்]] || || 6 || 140.116(1){{ref|2|2}} || 6.77 || 1071.15 || 3716 || 0.192 || 1.12 || 66.5
|-
| 59 || style="background-color:#ffbfff" | Pr || [[பிரசியோடைமியம்]] || || 6 || 140.90765(2) || 6.773 || 1204.15 || 3793 || 0.193 || 1.13 || 9.2
|-
| 60 || style="background-color:#ffbfff" | Nd || [[நியோடைமியம்]] || || 6 || 144.242(3){{ref|2|2}} || 7.007 || 1289.15 || 3347 || 0.19 || 1.14 || 41.5
|-
| 61 || style="background-color:#ffbfff" | Pm || [[புரோமித்தியம்]] || || 6 || {{sort|145|[145]{{ref|1|1}}}} || 7.26 || 1204.15 || 3273 || – || – || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 62 || style="background-color:#ffbfff" | Sm || [[சமாரியம்]] || || 6 || 150.36(2){{ref|2|2}} || 7.52 || 1345.15 || 2067 || 0.197 || 1.17 || 7.05
|-
| 63 || style="background-color:#ffbfff" | Eu || [[யூரோப்பியம்]] || || 6 || 151.964(1){{ref|2|2}} || 5.243 || 1095.15 || 1802 || 0.182 || 1.2 || 2
|-
| 64 || style="background-color:#ffbfff" | Gd || [[கடோலினியம்]] || || 6 || 157.25(3){{ref|2|2}} || 7.895 || 1585.15 || 3546 || 0.236 || 1.2 || 6.2
|-
| 65 || style="background-color:#ffbfff" | Tb || [[டெர்பியம்]] || || 6 || 158.92535(2) || 8.229 || 1630.15 || 3503 || 0.182 || 1.2 || 1.2
|-
| 66 || style="background-color:#ffbfff" | Dy || [[டிசிப்ரோசியம்]] || || 6 || 162.500(1){{ref|2|2}} || 8.55 || 1680.15 || 2840 || 0.17 || 1.22 || 5.2
|-
| 67 || style="background-color:#ffbfff" | Ho || [[ஓல்மியம்]] || || 6 || 164.93032(2) || 8.795 || 1743.15 || 2993 || 0.165 || 1.23 || 1.3
|-
| 68 || style="background-color:#ffbfff" | Er || [[எர்பியம்]] || || 6 || 167.259(3){{ref|2|2}} || 9.066 || 1795.15 || 3503 || 0.168 || 1.24 || 3.5
|-
| 69 || style="background-color:#ffbfff" | Tm || [[தூலியம்]] || || 6 || 168.93421(2) || 9.321 || 1818.15 || 2223 || 0.16 || 1.25 || 0.52
|-
| 70 || style="background-color:#ffbfff" | Yb || [[இட்டெர்பியம்]] || || 6 || 173.054(5){{ref|2|2}} || 6.965 || 1097.15 || 1469 || 0.155 || 1.1 || 3.2
|-
| 71 || style="background-color:#ffbfff" | Lu || [[Lutetium]] || 3 || 6 || 174.9668(1){{ref|2|2}} || 9.84 || 1936.15 || 3675 || 0.154 || 1.27 || 0.8
|-
| 72 || style="background-color:#ffc0c0" | Hf || [[ஆஃபினியம்]] || 4 || 6 || 178.49(2) || 13.31 || 2500.15 || 4876 || 0.144 || 1.3 || 3
|-
| 73 || style="background-color:#ffc0c0" | Ta || [[டாண்ட்டலம்]] || 5 || 6 || 180.94788(2) || 16.654 || 3269.15 || 5731 || 0.14 || 1.5 || 2
|-
| 74 || style="background-color:#ffc0c0" | W || [[டங்க்ஸ்டன்]] || 6 || 6 || 183.84(1) || 19.25 || 3680.15 || 5828 || 0.132 || 2.36 || 1.3
|-
| 75 || style="background-color:#ffc0c0" | Re || [[Rhenium]] || 7 || 6 || 186.207(1) || 21.02 || 3453.15 || 5869 || 0.137 || 1.9 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 76 || style="background-color:#ffc0c0" | Os || [[Osmium]] || 8 || 6 || 190.23(3){{ref|2|2}} || 22.61 || 3300.15 || 5285 || 0.13 || 2.2 || 0.002
|-
| 77 || style="background-color:#ffc0c0" | Ir || [[இரிடியம்]] || 9 || 6 || 192.217(3) || 22.56 || 2716.15 || 4701 || 0.131 || 2.2 || 0.001
|-
| 78 || style="background-color:#ffc0c0" | Pt || [[பிளாட்டினம்]] || 10 || 6 || 195.084(9) || 21.46 || 2045.15 || 4098 || 0.133 || 2.28 || 0.005
|-
| 79 || style="background-color:#ffc0c0" | Au || [[தங்கம்]] || 11 || 6 || 196.966569(4) || 19.282 || 1337.73 || 3129 || 0.129 || 2.54 || 0.004
|-
| 80 || style="background-color:#ffc0c0" | Hg || [[பாதரசம்|Mercury]] || 12 || 6 || 200.59(2) || 13.5336 || 234.43 || 630 || 0.14 || 2 || 0.085
|-
| 81 || style="background-color:#cccccc" | Tl || [[தாலியம்]] || 13 || 6 || 204.3833(2){{ref|9|9}} || 11.85 || 577.15 || 1746 || 0.129 || 1.62 || 0.85
|-
| 82 || style="background-color:#cccccc" | Pb || [[ஈயம்]] || 14 || 6 || 207.2(1){{ref|2|2}} {{ref|4|4}} || 11.342 || 600.75 || 2022 || 0.129 || 2.33 || 14
|-
| 83 || style="background-color:#cccccc" | Bi || [[Bismuth]] || 15 || 6 || 208.98040(1){{ref|1|1}} || 9.807 || 544.67 || 1837 || 0.122 || 2.02 || 0.009
|-
| 84 || style="background-color:#cccc99" | Po || [[பொலோனியம்]] || 16 || 6 || {{sort|210|[210]}}{{ref|1|1}} || 9.32 || 527.15 || 1235 || – || 2 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 85 || style="background-color:#ffff99" | At || [[Astatine]] || 17 || 6 || {{sort|210|[210]}}{{ref|1|1}} || 7 || 575.15 || 610 || – || 2.2 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 86 || style="background-color:#c0ffff" | Rn || [[ரேடான்]] || 18 || 6 || {{sort|222|[222]}}{{ref|1|1}} || 0.00973 || 202.15 || 211.3 || 0.094 || – || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 87 || style="background-color:#ff6666" | Fr || [[பிரான்சீயம்]] || 1 || 7 || {{sort|223|[223]{{ref|1|1}}}} || 1.87 || 300.15 || 950 || – || 0.7 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 88 || style="background-color:#ffdead" | Ra || [[ரேடியம்]] || 2 || 7 || {{sort|223|[226]}}{{ref|1|1}} || 5.5 || 973.15 || 2010 || – || 0.9 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 89 || style="background-color:#ff99cc" | Ac || [[அக்டினியம்]] || || 7 || {{sort|227|[227]}}{{ref|1|1}} || 10.07 || 1323.15 || 3471 || 0.12 || 1.1 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 90 || style="background-color:#ff99cc" | Th || [[தோரியம்]] || || 7 || 232.03806(2){{ref|1|1}} {{ref|2|2}} || 11.72 || 2028.15 || 5061 || 0.113 || 1.3 || 9.6
|-
| 91 || style="background-color:#ff99cc" | Pa || [[Protactinium]] || || 7 || 231.03588(2){{ref|1|1}} || 15.37 || 1873.15 || 4300 || – || 1.5 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 92 || style="background-color:#ff99cc" | U || [[யுரேனியம்]] || || 7 || 238.02891(3){{ref|1|1}} || 18.95 || 1405.15 || 4404 || 0.116 || 1.38 || 2.7
|-
| 93 || style="background-color:#ff99cc" | Np || [[Neptunium]] || || 7 || {{sort|237|[237]}}{{ref|1|1}} || 20.45 || 913.15 || 4273 || – || 1.36 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 94 || style="background-color:#ff99cc" | Pu || [[புளுட்டோனியம்]] || || 7 || {{sort|244|[244]}}{{ref|1|1}} || 19.84 || 913.15 || 3501 || – || 1.28 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 95 || style="background-color:#ff99cc" | Am || [[அமெரிகியம்]] || || 7 || {{sort|243|[243]}}{{ref|1|1}} || 13.69 || 1267.15 || 2880 || – || 1.3 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 96 || style="background-color:#ff99cc" | Cm || [[கியூரியம்]] || || 7 || {{sort|247|[247]}}{{ref|1|1}} || 13.51 || 1340.15 || 3383 || – || 1.3 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 97 || style="background-color:#ff99cc" | Bk || [[Berkelium]] || || 7 || {{sort|247|[247]}}{{ref|1|1}} || 14.79 || 1259.15 || 983 || – || 1.3 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 98 || style="background-color:#ff99cc" | Cf || [[Californium]] || || 7 || {{sort|251|[251]}}{{ref|1|1}} || 15.1 || 1925.15 || 1173 || – || 1.3 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 99 || style="background-color:#ff99cc" | Es || [[ஐன்ஸ்டைனியம்]] || || 7 || {{sort|252|[252]}}{{ref|1|1}} || 13.5 || 1133.15 || – || – || 1.3 || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 100 || style="background-color:#ff99cc" | Fm || [[பெர்மியம்]] || || 7 || {{sort|257|[257]}}{{ref|1|1}} || – || 1800 || – || – || 1.3 || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 101 || style="background-color:#ff99cc" | Md || [[Mendelevium]] || || 7 || {{sort|258|[258]}}{{ref|1|1}} || – || 1100 || – || – || 1.3 || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 102 || style="background-color:#ff99cc" | No || [[Nobelium]] || || 7 || {{sort|259|[259]}}{{ref|1|1}} || – || 1100 || – || – || 1.3 || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 103 || style="background-color:#ff99cc" | Lr || [[Lawrencium]] || 3 || 7 || {{sort|262|[262]}}{{ref|1|1}} || – || 1900 || – || – || 1.3 || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 104 || style="background-color:#ffc0c0" | Rf || [[Rutherfordium]] || 4 || 7 || {{sort|267|[267]}}{{ref|1|1}} || – || –|| – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 105 || style="background-color:#ffc0c0" | Db || [[Dubnium]] || 5 || 7 || {{sort|268|[268]}}{{ref|1|1}} || – || –|| – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 106 || style="background-color:#ffc0c0" | Sg || [[Seaborgium]] || 6 || 7 || {{sort|269|[269]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 107 || style="background-color:#ffc0c0" | Bh || [[Bohrium]] || 7 || 7 || {{sort|270|[270]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 108 || style="background-color:#ffc0c0" | Hs || [[Hassium]] || 8 || 7 || {{sort|269|[269]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 109 || style="background-color:#e8e8e8" | Mt || [[Meitnerium]] || 9 || 7 || {{sort|278|[278]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 110 || style="background-color:#e8e8e8" | Ds || [[Darmstadtium]] || 10 || 7 || {{sort|281|[281]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 111 || style="background-color:#e8e8e8" | Rg || [[Roentgenium]] || 11 || 7 || {{sort|281|[281]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 112 || style="background-color:#ffc0c0" | Cn || [[கோப்பர்நீசியம்]] || 12 || 7 || {{sort|285|[285]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 113 || style="background-color:#e8e8e8" | Uut || [[Ununtrium]] || 13 || 7 || {{sort|286|[286]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 114 || style="background-color:#e8e8e8" | Fl || [[Flerovium]] || 14 || 7 || {{sort|289|[289]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 115 || style="background-color:#e8e8e8" | Uup || [[Ununpentium]] || 15 || 7 || {{sort|288|[288]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 116 || style="background-color:#e8e8e8" | Lv || [[Livermorium]] || 16 || 7 || {{sort|293|[293]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 117 || style="background-color:#e8e8e8" | Uus || [[உனுன்செப்டியம்]] || 17 || 7 || {{sort|294|[294]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-
| 118 || style="background-color:#e8e8e8" | Uuo || [[Ununoctium]] || 18 || 7 || {{sort|294|[294]}}{{ref|1|1}} || – || – || – || – || – || {{sort|0|0}} {{ref|8|8}}
|-style="display:none;"
|9e99||~z||~z||9e99||9e99||9e99||9e99||9e99||9e99||9e99||9e99||9e99
|}
{{element color legend}}
 
==Notes==
*{{fnb|1}} The element does not have any stable nuclides, and a value in brackets, e.g. [209], indicates the mass number of the longest-lived isotope of the element. However, three elements, Thorium, Protactinium, and Uranium, have a characteristic terrestrial isotopic composition, and thus their atomic mass given.
18,619

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/1129037" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது