மொழியின் இறப்பு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு