"தற்கால மொழிகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு