பாஸ்போகொழுமியம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு