வெம்பிளி விளையாட்டரங்கம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு