"சார்கோமியர்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு