டல்ஹவுசி பிரபு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு