வினவல் அமைப்பு மொழி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு