மேலாட்சி அரசு முறை: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு