ஜெயம் (திரைப்படம்): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு