"சோத்தோ மொழி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு