எரேமியா (நூல்): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு