மில் எம்.ஐ.-24: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு