கறுப்பு அன்னம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு