பிரீத்தி சிந்தா: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு