பிராத்திஸ்லாவா: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு