வல்லுனர் மல்லாடல்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு