ஈருறுப்புச் செயலி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு