லிபியாவின் இத்ரிசு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு