"உமறு இப்னு அல்-கத்தாப்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு