போர்த்துக்கேய மொழி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு