நிக்கோலோ பாகானீனி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு