நான் ஏன் பிறந்தேன்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு