சேரமான் பெருமாள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு