"யக் லேற்ரன்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு