"வெண்ணி (புரதம்)" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு